<<< EinführungB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A

 

 

 

 
Georgslied
um 890

 


 


 


G e o r g s l i e d

___________________________


1.
Georio fuor ze malo  mit mikilemo [he]rigo.
f[o]ne dero ma[rk]ko  mit mikilemo folko.
fuor er ze demo rinhe,  ze heuihemo dinge:
da[z] thin[g] uuas marista,  gkot[e] li[e]bosta.
5
ferliezc er uuereltrhike,  keuuan er [hi]milr[h]ike.
      daz keteta selbo  der mare crabo Georio.

2.
Dho sb[u]onen inen allo  kuningha so maneh[a],
uuolton si inen [he]rkeren,  ne uuolta er'n es [ho]ren:
[he]rte uuas d[a]z Georigen mu[o]t,  ne [ho]rt er in es, sheg ih guot,
10
nub er al kefrumeti,  des er ce kote digeti.
      daz ket[e]ta selbo  sancte Gorio.

3.
Do teilton si inen sare  ze demo karekare.
d[h]ar me[t] imo do fuoren  [h]engila de skonen.
d[h]ar f[and] er ceuuei uuib,  keneri[t] er daz l[ib],
15
dho uuor[he]t er so [skono  daz] imbizs in frono.
  daz ceiken uuor[h]ta dh[are  Geor]io ce uuare.

4.
Georio do digita,  ina[n] druhtin al geuuereta.
[inan druhtin al geuuereta],  des Gorio zimo digita:
den tumben dhe[t] er sprekenten,  den [th]ouben [ho]renten,
20
den p[li]nten det er sehenten,  den halcen g[ha]ngenten;
[he]in s[hu]l stuon[t he]r ma[nig] ihar:  [hu]us [sprang] dher lo[ub] shar.
      daz z[he]iken uuor[h]ta dhare  Gorio ze uuare.

5.
Beghont ez dher rike man  file [ha]rte zurenen,
Tacianus uuuoto  z[hu]rnt [ez]s uunterdhrato.
25
[he]r qu[ha]t, Gori[o] uuari  [he]in ckoukelari;
[hi]ez [he]r Goriien fhaen,  [hie]z en huuszieen,
[hi]ez en s[lh]ahen [ha]rto  [mit] uunteruuassho shue[r]to.
      dhaz uueiz i[kh], dhaz ist aleuuar:  [huf]herstuont si[kh] Goriio dhar.
      [hufherstuont sikh Goriio dhar],  uuola predi[g]o[t] her dhar.
30
      dhie [hei]denen man  keshante Gorio dh[ra]te frham.

6.
Beghont ez der rhike man  filo [ha]rto zu[rn]nen:
do [hi]ez er Goriion binten,  [ha]n en rad uuinten;
ce uuare shag[he]n i[kh ezs hi]uu:  shie praken inen en ceni[uu].
      daz uuez i[kh], daz ist aleuuar:  [huf]herstuont si[kh] Gorio dar,
35
      [huf]herstuont si[kh] Gorio dar,  uuola [predigot er] dar.
      dhie [he]idenen man  keshante Gorio file frh[a]m.

7.
Do [hie]z er Gorio[n] fhaen,  [hi]ez en harto fillen.
man g[ehi]ez en muillen,  ze puluer al uerp[re]nnen,
man uuarfh [e]n in den p[ru]nnen:   er uuas salig[k]er sun.
40
poloton si derubere  steine mi[kh]il me[n]i[g]e,
begonton si nen umbekan,  [hi]ezen Gorien [huf]herstan:
mi[kh]il t[e]ta [Gorio da]r,  so her io t[huo]t uuar.
      daz uuez i[kh, daz ist a]leuuar,  [huf]herstuont si[kh] Gorio dar,
      [hufherstuont] si[kh] Gorio dar,  [huus sprang] der uuaehe shar.
45
      dhie [he]idenen man  ke[sh]ante Gorio file f[ra]m.

8.
[Gorio einen to]ten man  [huf hi]ez er stanten,
er hiezc en dare [ci]mo khaen,  hiez en shar sprecken.
do segita [ . . . . . . ]  [ . . . . . . . . . . . ]
quuat, so uu[arin] fe[rl]oreno,  demo tiufele al petrogen[a].
50
      daz [cunt] uns selbo  sancte Gorio.

9.
Do gi[enc] er ze dero kamero  ze dero chuninginno,
pegon[t h]er shie l[he]ren,  begonta shi mes [ho]ren:
Elossandria,  si uuas do[ge]lika,
shi [hi]lta sar uuoletun,  den hiro shanc spent[on]:
55
si spentota iro triso dar:  daz [hi]lft sa manec [ih]ar.
fon euuon uncen euuon  [sho] se en gnadh[o]n.
      daz erdigita selbo  [he]ro sancte Gorio.

10.
Gorio [hu]ob dhia [h]ant [hu]f:  erbibinota Abollin[us],
ge[b]ot er [hu]per den [he]lle[h]unt:  do fuer er sar en abcrunt.

      ihn nequeo Uuisolf. -
 
 
 
<<< Einführung