B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dukus Horant
vor 1382
     
   D u c h u s  
H å u r å n t


T r a n s k r i p t i o n

_________________________________________{fol. 21r}

D u c h u s   H â u r â n t

41.1
 Eś uuåś in tutschån richån aiin kunik uuit | arkånt.
aiin dégån alsa kuna. Aitåna uuåś ér gånånt.
ér uuåś milda aunå schåuna.
ér truk dér airån kråuna:

41.2
{5} aima dintån gåuualdåklichån ala tutscha lånt.
Lånpårtån aunå Phulån śtunt gån an sinår hånt.
Ziziliåun aunå Tuśkån
muśtån aima uuésån aundår tån:

41.3
zu Dinåmårktån truk ér di kråuna aunå śtunt går an sinår hånt.
{10} auch muśtån aima dinån schåuna ala | Śpångån lånt.
dér kunik våun Aungårn uuåś aima aundår tån.
aunå muśta auch di kråuna våun aima hån:

41.4
di hirån våuma lånda uuårån aima ala a[un]dår tån.
aima dintån auś aiima {15} uåulda dri risån uråiischån.
dér aiina uuåś sich Uuitåult gånånt.
dér uuåś aiin kunår uuigånt:

41.5
dér truk aiin ståħålina śtånga di uuåś zuåulf klåuftårn lånk.
da mita ér démå richån kunåga Aitåna ala tutscha richa båtuuånk
{20} ér [håt]a aiinån brudår dér hiś Aśpriåun.
dér håta uund[år]ś <uil> gåtån:

42.1
aunå Uuåta våun dén {fol. 21v} krichån. dér uundårn kuna dégån.
éś uuåś våun sinån håndån uil månik hilt tåut gålégån.
di dintån aiigåntkliche
Aitåna déma vurśtån | {25} richa:

42.2
da dér kunik Aitåna uuårt | séchzåħån jåur alt.
ér uuårt śtårk aunå bidårba zu alån śtritån bålt.
ér uuåś dér alår mildåśta mån.
dér kunågåś nåmån ai gåuuån:

42.3
ér håta auch aiinån gåsilån dér uuåś sich | {30} gåhåiiśån Håurånt.
dér uuåś aiin hirzåuga richa gåbåurån auś Dinåmårktån lånt.
dér uuåś dér alår båś singåśta mån.
dér vurśtån nåmån ai gåuuån:

42.4
si håtån kurza uuila mit aiin åndår uil.
aunå månågår hånda uråuuda aunå månik {35} gråuśåś śpil.
si iiågåtån aundår śtundån |
ain déma uåulda mit dén hundån:

42.5
Håurånt śprå<ch> zu déma kunåga: «uil libår hira min.
dir gåzéma uåul zu uuiba aiin hir<a> kunågin».
da låchta Aitåna dér iunga mån.
uil sira {40} ér sich schémån da bågån:

42.6
ér śprå<ch> «uil libår hira båsindåt auuåra mån.
uuir schulån zu disån pfingåśtån aiin gruśa håuchzit hån.
såu uuérda uuir zu råuta dån
auma aiina uråuuån uåul gåtån:

43.1
nåuch Håuråndåś råuta uurdån båutån auś gåsånt.
{fol. 22r} {45} aubår ala tutscha richa aima kåumån sån zåħånt.
zuåulf kunåga alsa schåuna
aiklichår aiina | guldin kråuna:

43.2
aima kåumån auś déma uåulda dri risån uriischån.
Uuitåult mit dér śtångån aunå sin brudår Aśpriån.
aunå Uuåta {50} dér vurśta rich.
di kåumån dår sa låubålich:

43.3
si uurdån uåul anpfångån våun Aitåna dém kunåga rich.
mån gaph ain richa gåuba klåiidår alsa uunåklich.
aursch pfért silbår aunå gåult.
dåś uuårån aima di hirån ala håult:

43.4
da hiś | {55} dér kunik måchån aiina håuchgåzit
aunå aiin gåśtåuila schåuna dåś uuåś lån<k> aunå uuit.
si håtån uråuuda aunå śpil.
da gaph mån richår gåuba uil:

43.5
di håuchzit di uuérta biś an dén zuåulftån tåk.
dåś air dér richa {60} kunik mit gråuśår airån pflåk.
da di håuchzit aiin ainda schåulda hån.
dér kunik gink våur di vurśtån śtån:

43.6
ér śprå<ch> «nu råutåt ala gålicha båiida måuga aunå mån.
auma aiina uråuuån schåuna di aich mit airån muga {65} gåħån.
di auch alån måuchta uåul gåzémån.
di | uåulda aich gérna zu aiinar uråuuån némån»:

44.1
si śuuigån ala gålicha da śprå<ch> aiin {fol. 22v} altår hirzåuga.
«aich bin gåuuéśt ain Vrånkrich da håut dér kunik arzåugån.
aiin mågåt als<a> uunåsån
{70} alsa mån si ain dér uuérlda airgånt uindån kån.

44.2
måuchta si dir uuérdån uil libår hira min.
dir gåzéma uåul zu uuiba di hira kunagin.
air gåzéma uåul di kråuna.
si aiśt uuisa aunå schåuna»:

44.3
da śprå<ch> dér kunik Aitåna: «di rida schåultu {75} bålda vårån lån.
si gåzéma mir nicht zu uuiba air våtår aiśt min réchtår dinåśtmån.
di | rida schåul mir nimånt våur sågån.
dér aich låśtår muga gåtrågån»:

44.4
dér hirzåug śuuåiik uil śtila da kåm ain dén rink gågån.
aiin altår uualéra {80} dér uuåś aiin håubåschår mån.
dér uuåś våun altår alår gra.
håuubat bårt aunå sina bra:

44.5
ér håta ain sinår iugånda uundårś uil gåtån
ain råuuån sina sunda ér håta låndåś uil argån.
ér uuåś gåuuålåt driśik iåur adår mi.
zwåulf {85} måul uuåś ér kåumån aubår dén uuildån si.

44.6
ér śprå<ch> «richår kunik Aitåna nu håiiśåt śtila dågån.
våun aiinår måiida schåuna kån aich auch uil uundårś sågån.
di såch aich ain dér krichån lånt.
di aiśt di schåuna Hilda gånånt:

44.7
si aiśt {90} schåunår uuåina Aisåulda déś kunågåś tåuchtår våun Airlånt.
adår uuåina di kunågin våun Tråuiiån Ailiåun {fol. 23r} uuåś si gånånt.
durch si uuårt Tråuiiån zu | śtåuråt.
alsa uuirś ama lida håbån gåhåuråt:

45.1
durch dér uråuuån uuilån uuårt månik {95} håilt våur låurån.
éś uuåś aiin aubåla | śtunda dåś si ai uuårt gåbåurån.
Måinålåuuś uuåś air réchtår mån.
déma Pariś sinån liph ana gåuuån:

45.2
air våtår håiiśt dér uuilda Hågåna dér alår kunśta mån.
dér {100} ain disår uuérlda dåś lébån ai gåuuån.
aima dinån aiigånlicha.
zuåulf kunåga alsa richa:

45.3
ér håut <zuåulf> . . . . śtåirk <Hågåna> dér . . . . . . :
. . . . . . bidårba dér s<in> tåuchtår ai gåuån:
ér b . . . a . . .
nimånt zu uuiba gébån[:]

45.4
{105} måuchta si dir uuérdån uil libår hira min.
dir gåzéma uåul zu uuiba dåś hira mégåtin.
air gåzéma uåul ala tutschåricha.
nirgånt lébåt air gålicha»:

45.5
aunå alsa dér kunik Aitåna di rida uåul våur nåm.
{110} da gaph ér richa gåuba déma sélbån uuålåndån mån.
ér śprå<ch> «mir uuérda dina dåś schåuna mégåtin.
adår aich muś våur lirn dåś lébån min»:

45.6
da såch dér kunik Aitåna dén hirzåuk våun Dinåmårktån våur {115} aima śtån.
ér aumåvink gåzåugånlichån Håurånt dén iungån mån.
ér śprå<ch> «uåuldåśtu hira min {fol. 23v} båuta sin.
mir uurda dåś schåuna | mégåtin:

46.1
aich arkina dich uåul libår hira du biśt alsa aiin håubåschår mån.
{120} mit dima suśån gåsånga bréchtåśt du mir di mågåt ħår dån.
aich uåulda dir alså [r]icha gåuba gébån.
du måuchtåśt aumår uåul mit uråuudån lébån:

46.2
du biśt zu Dinåmårktån aiin hirzåuga gånånt.
dina | {125} schåuldåśtu trågån di kråuna aubår ala | Dinåmårkår lånt.
bringåśtu mir dåś | schåuna mégåtin.
Dinåmårktån muś din aiigån sin:»

46.3
da éntuurt aima gåzåugånlichån dér milda Håurånt.
«hira schåulda aich {130} da mita gåuuinån ala tutscha lånt.
di uåulda aich ala bålibån lån.
ai aich mich dér råiisa uåulda aundårśtån:

46.4
aich kina uil uåul Hågåna ér aiśt går aiin aubål mån.
schåulda aich durch dér {135} måiida uuilån minån liph våur lirån dån.
mir uurda zu såuur dåś schåuna mégåtin.
di rida schåultir låuśån sin:

47.1
dér {fol. 24r} richa kunik Aitåna liś sich våur ain auf di kni.
ér śprå<ch> «nåiina libår Håurånt sa l[i]ga {140} aich aumår hi.
adår du tuśt dén uuilån min |
aunå var nåuch déma schåunån mégåtin:»

47.2
«nu śtånt auf libår hira aich uuil uuaugån | minån iungån liph.
adår aich bringa auch våun dén krichån dåś uundårn schåuna uuip.
aunå schåul {145} aich zu dén krichån vårn.
auuårś gutåś uuil | aich luzål śparn:

47.3
håiiśt mir hira | gåuuinån zuuåii hundårt auuåra mån.
dåś schåulån | uuérdån ritår iunga aunå vurśtån uåul gåtån.
aunå Måurunk dér liba brudår min.
schåul bi {150} mir an dér råiisa sin:

47.4
aunå Uuåta våun dén krichån dér uundår kuna mån.
aunå Uuitåult mit dér śtångån aunå sin brudår Aśprian.
di schåulån bi mir an dér råiisa sin.
sa gåuuina aich auch dåś mégåtin:

47.5
aunå håiiśt mir {155} hira måchån aiinån kil sa uunåklich.
dén håiiśt mir schåuna dikån mit aiima śåmit rich.
dér ségål schåul uuérdån uuiś sidin.
di rudår ala silbårin:

48.1
dér måśpåuum båślågån mit gåulda dér ankår silbårin.
di såiila aunå di śnura {fol. 24v} {160} schåulån ala uuérdån uuiś sidin.
aunå aiinån bårk sa uunåklich.
bådåkåt mit aiimå [pf]ilil rich:

48.2
driśik tusånt mårk gåuldåś di uuil aich mit mir hån.
aunå håiiśt mir hira gåuuinån di pfért sa uåul gåtån.
dåś gåråiita alåś {165} mit gåulda uåul durch ślågån.
dåś di pfért zu krichån schåulån trågån:

48.3
sa uuil aich zu dén krichån vårn uuaugån minån liph.
adår aich bringa auch våun dén krichån dåś uundår schåuna uuip.
aich våur sucha alåś dåś aich kån.
adår {170} aich bringa di schåuna mågåt ħår dån:»

48.4
dér śtåulza kunik Aitåna auma vink ain an dér śtunt.
våun alsa gråuśån uråuudån kuśta ér ain våur sinån råutån | munt.
ér śprå<ch> «g<åut> låuś dich långa mit {175} airån lébån.
du håuśt mir gutån tråuśt gågébån:»

48.5
«nu håiiś mir gåuuinån alåś dåś aich gér.
aursch aunå pfért aunå hårnåsch ritår schilt aunå śpér.»
«uuåś du aiinåś | håuśt gågert.
dér uuirśtu zuuåii våun mir {180} gåuuért»:

49.1
mån sånta hin zu uåulda nåuch {fol. 25r} dén risån uråiischån.
nåuch Uuitåult mit dér śtångån. aunå nåuch sima brudår Aśpriån
aunå Uuåta dér uundårn kuna mån.
di kåumån våur dén kunik śtån:

49.2
ér såiita ain {185} di méra våun dér måiida sa uunåklich.
ér båt gåzåugånlichån Uuåtån dén vurśtån rich.
aunå Uuitåult aunå Aśpriåun.
dåś si di råiisa uåuldån aundår śtån:

49.3
da éntuåurta aima gåzåugånlichån Uuåta dér {190} kuna mån.
«aich uuil mich gérna durch dinån uuilån di råiisa aundår śtån.
aich bringa dir dåś schåuna mégåtin.
adår aich uuil våur lirn dåś lébån min:»

49.4
Uuitåult mit dér śtångån śprå<ch> «uil libår hira min.
aich uuil {195} uil luzål ulihån auma dåś schåuna mégåtin.
ér muś dir di iunkvråuuån gébån.
adår aich néma aima dåurt sin [l]ébån:»

49.5
Aśpriåun dér kuna tråt våur dén kunik.
ér śprå<ch> «libår min hira aich bin dér råiisa uåurdån uråu.
{200} du muśt di schåuna mågåt hån.
adår aich uuil di krichån al zu tåuda arślån:»

50.1
{fol. 25v} da hiś dér kunik måchån aiinån kil sa uunåklich.
dén <hi>ś ér schåuna dikån mit aiima śåmit rich.
dér ségål uuåś uuiś sidin.
di rudår ala silbårin:

50.2
{205} nåuch Håuråndåś råuta uuårt dér kil båråiit.
di ritår aunå di knåpån sa réchta schåuna gåklåiit.
da hiś ér ain dén kil trågån hin dån.
dåś si zu dér råiisa schåuldån hån:

50.3
uil månågån pfilil schåuna aunå månågån śåmit rich
gåuuirkåt ala mit gåulda aunå våun gåśtåiina rich.
{210} aunå auch våun schåunån ħårmålin.
di numår biśtån måuchtån sin:

50.4
auch hiś ér ain gåuuinån alåś déś gånuk
aursch aunå pfért åun ahrnåsch air śpisa mån ain dår gåtruk.
zu déma schifa hin ain
dåś zu dér råiisa schåulda s<å>in:

50.5
våun silbår aunå våun {215} gåulda uuårt ain dåś schif gåślågån.
dåś di mårnér muśtån śpréchån. «éś måk numi gåtrågån.»
da gingån si zu schifa sån.
Håurånt aunå ala sina mån:

50.6
dér śtåulza kunik Aitåna gink mit ain auf dåś mir.
aima våulgåtån våun uråuuån aunå våun {220} månån aiin gråuś kriftigåś hir.
da si kåumån auf dåś miråś trån.
di risån gingån våur dén kunik śtån:

50.7
si nåumån aurlåuph ala gålicha våun Aitåna déma kunåga rich.
si nigån aima uil schåuna air aiglichår båsundårlich.
da śprå<ch> Aitåna dér {225} iunga dégån.
«g<åut> muś auuår håuita aunå aumår pflégån»:

51.1
da vurta mån ain di rikån da si aurlåuph {fol. 26r} . . . <gånåumån:>
aunå da di gråuśån risån zu schifa uuårån ala kåumån.
Håurånt sinån brudår Måurunk nåm.
aunå gink våur dén kunik låubåsåm:

51.2
ér śprå<ch> «giph {230} aunś aurlåuph libår hira låut aunś mit auurån huldån vårn.
dér richa g<åut> våun himåla uåula dir dinån liph båuuårn.»
dér kunik auma vink Håuråndån an dér śtunt.
ér kuśta ain an sinån råutån munt:

51.3
ér drukta ain an sin ħårza uil sira ér {235} uuåiinån bågån.
dåś éś bågunda arbårmån båiidå uråuuån aunå mån.
da śprå<ch> <ér> «låuśt auuår trurån uuésån.
uuir schåulån våur då dén krichån uåul gånésån»:

51.4
aurlåuph gap ain Aitåna dér sélba kuna dégån.
«dér richa g<åut> våun himåla uåula auuår båiidår pflégån.
dich {240} aunå dinån brudår dér iunga mån.»
da tråt Håurånt ain dén kil hin dån:

51.5
da zugån si auf aira ségål aunå vurån auf dåś mir.
Håurånt aunå sin gåsilån aiin gråuś kriftigåś hir.
si vurån auf dém mir hin dån.
Håurånt aunå ala sina mån:

51.6
si vurån {245} al gårichta auf dåś uuilda mir.
Håurånt aunå sin gåsilån aiin gråuś kriftigåś hir.
Håurånt hup auf aunå sånk.
dåś éś durch di uuaulkån klånk:

51.7
ér sånk aima alsa låuuta «nu kåuma aunś dér zu tråuśta.
an disåma tåga håuita dér di {250} iud[ån auf] déma mir arlåuśta.
ain g<åutåś> namån vårn uuir:
sinår gnådån gérn uuir:

52.1
d[a] bågunda {fol. 26v} ér alsa låuta aunå alsa zå singån
suśa dåś di <mirmi>na zuma schifa bågunda ala dringån
aunå di uischa ain déma båudåma
śuuaumån ala {255} aubåna:

52.2
si vurån mit gråuśån u[råuu]dån auf dåś miråś trån.
da sånta ain g<åut> våun himåla aiin uuétår uuaunåsån.
dåś si dår kåumån ain acht aunå zuuåinzik tågån.
alsa uuirś aima lida håurån sågån:

52.3
aunå da di hirån ala zuma lånda kåumån.
da gink Håurånt {260} gåzåugånlichån våur di risån uråiischåumån.
ér śprå<ch> «aich uuil nicht låingår bitån.
aich uuil ain di śtåt ritån<:>

52.4
gåuuinån aiin hirbérgå da uuir mit airån mugån aina sin.
nu våulgåt minår lira uil libån gåsålån min.
uuir schåulån dåś airśtån uuiślich vårn.
aunå aunsår {265} sélbåś aira uåul båuuårn:»

52.5
da éntuurta aimå gåzåugånklichån Uuåta dér kuna mån.
«uuåś du aunś hira gåbåuitåś dåś uuirt uil schira gåtån.
råit durch di śtåt hin dån.
auma aiina hirbérga uuaunåsån»:

52.6
ér klåiita sich uil schåuna aiinån | {270} śåmit låuutår an.
sa réchta uuaunåklicha våun | gåulda ér sira brån.
mån zåuch aima dår aiin | pfért sa uåunåklich.
dår aufa låk aiin gåråiita våun gåulda rich:

52.7
mån vurta ain auś zu lånda da ér an dåś lånt båkåm.
ér śprånk såu uåunåklicha {275} auf dåś pfért sa låubåsåm.
aunå råiit durch di śtåt hin dån.
ain schåuutån uråuuån aunå mån:

53.1
ér råiit al gårichta biś ér såch aiinån burg<éra> śtån.
{fol. 27r} gåklåiidt uuaunaklichån er uuåś aiin hubåschår mån<.>
da ér Håurånt nu aima kåumån såch.
nu mugåtir {280} håurån uui ér śprå<ch>:

53.2
«sit uuilkåumå libår hira mir aunå g<åut> våun himål rich.
aich såha an auuårn | gåbérån uåul air sit aiin vurśta låubålich. |
bådurfåt air aichzicht dåś aich hån.
auuår uuila uuirt uil schira gåtån»:

53.3
da nåiik aima gåzåugånli<chå> {285} Håurånt biś auf dén vuuś.
ér śprå<ch> «nu låun dir g<åut> burgérå dinåś uuérdån gråuś.
kunåśtu mir uuisån aiinån mån.
dér mich zu aiima gåśta gåtura | aundår śtån:

53.4
aunå uuisa mir aiin hirbérga da aich mit airån muga aina gåsin.
aunå zuuåii | {290} hundårt minår gåsilån dåś bit aich dich auf di | truua din.
uuina uuir sint våun tutschån låndån ħår våur tribån.
aunś aiśt dåś gutåś luzål | bålibån»:

53.5
ér śprå<ch> «uil libår hira såhåt air disån håuf hi våur auch śtån?
da schåult air aunå {295} auuår gåsilån gut gåmåch aina hån.
min huś dåś aiśt sa uunåklich.
éś zéma aiima aidålån kunåga rich»:

53.6
ér śprå<ch> «nu låun dir g<åut> våun himåla uil libår hira min.
måuchtåśtu aunś gåbåurgån uuir uåuldån gérna dina giśta sin.»
«ia» śprå<ch> dér hubåscha {300} kåufmån.
«uil uåul aich auch gåbåurgån kån:

54.1
zuuåii tusånt <mårk g>åul<d>åś båurga aich auch aubår si.
aiśt dåś [. . . . . . . . . . . . .] aich båurga auch dinåuch mi»:
da {fol. 27v} śprå<ch> Håurånt dér kuna mån.
«da mita håita uuir nicht gåtån:

54.2
måuchtå[ś]tu [au]nś gåbåurgån {305} driśik tusånt mårk gåu[ld]åś adår mi<.>
di sé[n]ta uuir dir ħår uuidåra alsa uuir kémån aubår dén uuildån si.
zuuåii tusnåt mårk måuchtån aunś nicht zu śtåtån gåśtån.
di uurdån våun aunś aiinåś tågåś våur tån:

54.3
uuir sint våur tribåna låuita {310} nåuch dén kuna uuir nicht gåśpårn.
aich såga dirś sichårlichån uuir uåulån håuha vårn.»
da śprå<ch> dér hubåscha kåufmån
«sa tår aich auuår zu giśta nicht aundår śtån:

54.4
aich kån auch abår uåul gåuuisån uil libår hira min.
ain aiina hirbéga da air mit {315} airån mugåt aina sin.
an aiinån richån kåufmån
dér auch [u]åul gåbåurgån kån:

54.5
air uindåt ain sima husa déś gutåś alsa uil.
airn uindåt ain sinår hirbérga kurza uuila aunå śpil.
ér aiśt dér alår hubåschta mån.
dér burgérś {320} namån ai gåuuån:

54.6
nu sich uil libår hira åiina pfåurtån våur dir śt[ån. ]
da uuaunåt ér mit husa dér richa kåufmån[.]
da råit ain libår hira min.
da [uindå]śtu uåul dén uuilån din:

54.7
ér zåiigåt aima aiina [g]åśa durch di śtåt hin dån.
angigån démå {325} håuva śtu[nt] dér hubåscha kåufmån.
gåklåiidåt [alså] uuaunåklich.
uuina ér uuåś déś gutåś aumåuśån rich:

55.1
aunå da dér burgéra Håurån<då>ś ri[d]a våur | nåm.
ér båiita numira gigån a . . . . . . . . . . . . . . . . .
{fol. 28r} ér an[pf]ink ain al<s>a uåunåklich
Håurånt d[é]n a<i>dålån {330} vurśtån <rich:>

55.2
Håurånt arbåiiśta zu [dér] érdån gigå[n] déma b[ur]gér ér gink<.>
sa réchta uåunåklichån [é]r ain aluma vink.
ér śprå<ch> «g<åut> gruś dich r[i]chår kåufmån:
våun dir aich uil våur nåumån hån:

55.3
aich bin zu dir guuisåt aich aunå di gåsilån min.
{335} uuir uåuldån alsa gérna dina giśta sin.
uuir sint våun tutschån låndån ħår våur tribån.
aunś aiśt dåś gutåś luzål bålibån:

55.4
aich vuir zuuåii hundår<t> gåsålån śtåulzår ritår gåmåiit.
di håldån auf démå mira aunå håbån arlitån gråuśa arbåiit.
uåuldåśtu {340} aunś zu giśta aundår śtån.
du schåuldåśt aundår kåiinån schådån hån:

55.5
aunå måuchtåśtu aunś gåbåurgån driśik tusånt mårk gåuldåś adår mi.
di sénta uuir dir ħår uuidåra alsa uuir <kémån> aubår dén | uuildån si.
uuina uuir muśån zu aunå zitån håuha vårn.
{345} uuir kunån déś gutåś nicht geśpårn»:

55.6
da éntuurtå aima gåzåugånlichån dér burgérå dåu.
«auf mina | réchta truua aich bin auuår zu giśta uåurdån vråu.
gåruchåt air dér hir[bérgån] min.
da schåult ar hirån aina sin:

55.7
aunå sit uuirt ain m[im]a {350} husa aubår alåś dåś aich hån.
auna mina <uråuua> aiina di uuil aich sélbår båśtån:
air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . båurgån
airån durfåt dåruma nicht . . . . . . . . .

56.1
<air vindå>t ai[n] mima husa alåś dåś air gért.
. . . . . hundårt tusånt mårk gåuldåś | {fol. 28v} {355} <dér uu>értir uåul gå[uuért]
aunå uu<értir> bi mir zåħån jåur<.>
dåś sch[. . . .] mir nicht alsa aiin håur:

56.2
aich hån såu uil déś gutåś aunå [bin går] aiin richår mån.
uuåś air aiinåś båd<ur>fåt <d>é<ś> schåult air uira hån.
dåś schåultir sélbår uåulgåsåħån
dåś air {360} dér uuårhåiit muśåt iiåħån»:

56.3
«dåś uuil a<ich> sélbår schåuuån aich uuil din huś båsåħån.
gåvilåt mir di hirbérgå sa måk éś hårta uåul gåschåħån.»
dér uuirt arzurån da bågån.
ér śprå<ch> «zåuuår air sit aiin aunglåub<ik> mån:

56.4
[ir ui]ndåt ain mima husa di ganś aunå {365} auch dåś hun.
aunå uåuldåt airś glåuubån aich uåulda auch dåś biśta tun.»
da śprå<ch> Håurånt | «<l>åuśt auuår zurnån sin.
aunå ritåt mit mir nåuch dén [gåsilån min]:

56.5
aich uuil auch gérna gålåubån alåś dåś air mir gåsåiit.»
mån zåuch dår déme {370} burgér aiin pfért sa uåul båråiit.
dår aufa lak aiin gåråiita sa uu<n>iklich.
våun gåulda aunå våun gåśtåiina rich:

56.6
ér såś auf mit simå gåsindå aunå råiit mit aima an dåś mir.
da vurta [mån] zu lånda aiin gr<åu>ś kriftigåś hir.
da dér {375} burgér di gråuśån risån an gåsåch.
uui gérna mugåt air håurån uui ér śprå<ch>:

56.7
«és muś mich aumår | råuuån dåś aich mi[ch] hån auuår aundår nåumån.
diś sint dåś [låiidigån] tuvålåś kint auś dér hilla sint si ala kåumån.
hira g<åut> båschirma mich våur ii. . . . . . . . . . . .
{380} . . . . dér dåurt śtit mit dér śtåħålinån śtångån:

57.1
{fol. 29r} d<a nåuch> . . . . . . . kirån au[f] dén . . .
håii uui mit <gråuśån> såurgån gink ér våur di gråuśån <risen śtån>
{385} . . . . . . . . . . . . mir uuila <kåumån>
zu Uuåt[a] . . . . . . . . . . . . . .

57.2
da vurt[a] mån då . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bådi<k>dåt alsa schåuna . . . . . . . . . . .
[aun] . . . . månågån såuuméra
. . . . . . . da gålådån śuuéra:

57.3
våur råiit dér {390} <burgéra> Håurånt dér råiit aima nåuch.
da nåuch <gåritån di> risån uråiischåm zu dér hirbérga uuåś <ain> g<åu>ch.
da uluhån uråuuån aunå mån.
di si mita . . . såuhån an:

57.4
da si våur di hirbérga kåumån <di> pfåurtån uuårt gigån ain auf gåtån.
di śtåulza | {395} burgérina ħår våur kåm gågån.
mit airån iun<kvråuuån> sa uunåklich
gåklåiidåt ala såmånt gå<lich>

57.5
. . . . . . . . . . ain aiinån pfilil schåuna da si <di rikån såch
si gruśta> <si alsa> schåuna nu håuråt uui si śprå<ch>
«nu såch aich <ni> våur tribåna mån.
sa hira klåiidår trågån an:

57.6
{400} ér uuåś aiin gåuuåldik <kunik> dér auch håut våur tribån.
ér måk auuår . . . . dårbån uuértir bi aima bålibån.
air tuungå<t> aima aiigånlicha.
ala tutscha richa»:

57.7
Håurånt śprå<ch> «liba uråuua éś aiśt våun aunsårn schuldån kåumån.
aunś . . . {405} dér kunik våun tutschån låndån . . . . . . . . . . . .
uuir uåuldån aima nicht uuésån . . . . . . . . . . . . . . . .
dåś <muśtån uuir> disån [. . . . . . . . . . »]:

58.1
si nåm ain <bi> dér <hånt> <aun> vurta ain ain dén håuf <hin dån>
da . . dér kuna {fol. 29v} Håurånt aiin schåuna lin<dån> . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . <uunåklich.>
{410} air éśta uuårån våun gåulda r<ich:>

58.2
aubån auf dé<r> lindån sungån klåiina v<åugå>lin
<si> sungån alsa schåuna air gåvidåra gap lichtå<n schin>
uuér dén suśån våugål sånk våur nåm.
dér <mu>śta sin trurån låuśån śtån:

58.3
dår aundår aiin gåśtåuila {415} dåś uuåś sa uunåklich.
våun lichtån kriśtélån dåś uuåś våun gåulda rich.
éś uuårt ni kåiin sa håuhår mån.
ér måuchta mit airån dår si<zån> gån:

58.4
da vurta ain di uuirtina auf aiinån schåunån sål.
våun gåulda aunå våun låsåuura gåmåulåt {420} uuåś ér aubårål.
aunå uuåś våun mårmål śtåiinån garba
<våun> månågår hånda uarba:

58.5
dér sål håta dri hundårt uénśtår di uuårn ala kriśtélin.
gåuuirkåt alsa schåuna di gåubån lichtån schin
. . . . . . . . . . . . gålichåma śtunt aiin śpigål {425} glaś:
dåś licht alsåum di suna uuåś:

58.6
dér aiśtrich uuåś mårmål śtåiinin nåuch grunår uuin[a] aiin gråś.
alsa réchta lutår alsa aiin śp<igål> glaś.
dår aina uischa śuuébåtån.
récht alsåum si lebåtån:

58.7
mit alsa schåunån liśtån . . . . . {430} +gmchś+ uuåś guuirkåt dér sélba sål.
auf mérmålina såuila gåuuilbåt uuåś ér aubårål.
{fol. 30r} aich . . . . . . . . . . . . . . ni båkåm.
ain aiinån sål | sa låubåsåm:

59.1
. . . . . . . . . . . . aima husa anśprånk aiin bruna sa <uunåklich>
gålåiitåt alsa schåuna {435} ain aiin såuil våun <gåul>da rich.
aunå ran durch råurå<n> guld<in>.
di numår schåunår måuchtån sin:

59.2
mit alsa schåunån liśtån dér bruna gåmåchåt uuåś.
éś uuårt våun déma brunån numår mi sa naś:
alsa dåś uuåśår auś déma husa | {440} gink<.>
aiin andår råura éś da anpfink:

59.3
alsa dåś uuåśår auś déma husa kåm. aiin andår råura éś <gånåm>.
dåś dér sélba bruna ain aiina kuchin kåm.
aunå ran alsa dråuta
ain déś burgérś kimånåuta[:]

59.4
auś dér {445} kimånåutån ain aiinån båuum gårtån sa <uunåklich>
ain uir mérmålina såuila di uuårån våun gåulda rich.
gåuuirkåt aunå gålåiitåt uåul.
<si> uuårån zu | alån zitån våul:

59.5
da <śpråch> dér burgér «Håurånt libår hira min
<da> schåultir aunå auuår {450} gåsilån mit gråuśån airån aina sin.
uuåś air bådurfåt adår uåulåt hån.
dåś schåultir mich nu uuiśån lån»:

59.6
da śprå<ch> dér kuna Håurånt «aunś gåbrichåt nit.
håiiś aunś ħår kåumån di uil arma dit.
dén uuil aich richa gåuba {455} gébån.
sa mugån si auch mit uråuudån lébån»:

60.1
{fol. 30v} da hiś mån au<ś>ru[f]ån dur<ch> al d<i śtåt> hin dån
«uuér gut durch g<åut> adår [durch] aira [. . .a] dér schåul zu dén våur tribånån gån.
da aiśt kåumån aiin kunår dégån.
dér uuil dér armån uåul | {460} pflégån»:

60.2
nu håuråt michål håufårt våun Håurånt déma kunån mån.
ér hiś sin pférdår al gålicha mit guldinån aisån ana ślån.
aunå hifta si mit aiima någål an.
dåś si bålda uilån våun dån:

60.3
dåś si di armån auf lisån aunå di uårnda {465} dit.
Håurånt aunå sin gåsilån alsåu auś dér hirbérga schit.
di risån liś mån våura gån.
dåś uuåś durch aiina liśt gåtån:

60.4
da śprå<ch> dér burgéra zu Håurånt déma kunån mån.
«uuértir våur tribåna låuita air liśåt auuår schålån śtån.
{470} auch gåzéma śtåulzår uuigånt.
dåś auch dintån ala tutscha lånt»:

60.5
si låugn ain dér hirbér<ga> di hilda låubåsån.
acht aunå zuuåinzik tåga | långa biś éś an dén pfingåśt aubånt kåm.
da håta sich dér uuilda Hågåna båsånt.
aima {475} kå[m] ui[l] månik śtåulzår uuigånt:

60.6
uil uéra auś krichån låndån zu sinår håuhgåzit.
auch hiś | ér . . . båråiitån aiin gåśtula lånk aunå uuit.
sin hir<schå>ft uåulda ér låuśån schåuuån.
båiida mån aunå uråuuån:

61.1
auch uåulda ér låuśån schåuuån sin {fol. 31r} {480} tåuchtår låubålich.
<dåś nirgån>t ain dér uuérlda lébåta air gålich.
di [uåulda ér] di låuuta låuśån såħån.
dåś si | dér uuårhåiit muśtån iiåħån:

61.2
aldår zu krichån låndån kå[m] månik [mån zu håuva.]
di anpfink dér uuildå Hågåna mit als[åu] [g]r<åu>ś[åmå] låuba.
a[i]ma kåumån alsa schåuna
{485} zuåulf [kunåg]a mit gu[ldi]nån kråuna.

61.3
di uåulda ér låuśån schåuuån sin tåuchtår låubålich.
dåś nirgånt ain dér uuérlda vånt mån air gålich.
da dér pfingåśt tåk da kåm.
aunå di kunågin zu der ţiflåh schåuldå <gån:>

61.4
da gåśån uurdån båśpråiitåt mit månågåm <pfilil rich.>
{490} gåuuirkåt alsa schåuna mit gåulda lubålich.
ain d<ér> gaśa drungån uråuuån aunå mån.
da di kunåg<ina> zu dér kirchån schåulda gån:

61.5
mån håurta gråuś gådåuna våun månågåm śpila mån.
mån måuchta dåś gådåuna aubår aiin mila gåhåuråt hån.
di uuitån gaśån uurdån ainga
{495} våun alsåu gråuśåma gådringa:

61.6
di kunågina uuårt gåklåiidåt ain aiinån śåmit rich.
dér uuåś våun g[runår] uarba våun gåuld aunå våun gåśtåiina låubålich.
di kunågin alsa schåuna truk auf aiin guldin kråuna:

61.7
da śprå<ch> dér bu<rgér>a «Håurånt libår hirå min
{500} uuiltu nicht schåuuån di śtåulza kunågin.
air gåsichåt ni mågåt sa uunaklich.
si aiśt dér lichtån sunån gålich»:

61.8
«ia aich uuil gérnå schåuuån dåś schåuna | mégåtin.»
sich klåiita alsa bålda Håurånt aunå al di ritår sin.
Håurånt l. . . . . . . . . . . . ana
<dér> våun {505} gåulda récht alsa di suna <brån:>

62.1
aunå sin brudår> {fol. 31v} Måurunk dér uuårt a. . . . . . .
vurśt alsa [iu]nga di uårdån gålich . . . . . . . . . . .
Uuåta våun dén krichån låiita an sich<.>
aiin b<runi>a di uuåś sa uunåklich:

62.2
di uuåś våun råutåma gåulda sin hålm {510} dér uuåś alsåm.
aubån auf sima hålma ś[tu]nt aiin linda uuaunåsåm.
di uuåś mit gåulda uåul durch ślågån.
ér måuchta si uåul mit airån trågån:

62.3
Uuitåult mit dér śtångån dér uuaufånta sich zu hånt.
ér båråiita sich alsa bålda ain sin | {515} śt<åhå>lin gåuuånt.
alsa tét sin brudår Aśpr<ia>n
di låiitn al air uuaufån an:

62.4
Uuitåult dér aungåhåuira sin śtåħålina śtånga ér nåm.
mit aiima gråuśån śprunga ér våur Håuråndån kåm.
ér śprå<ch> «aich aunå min brudår Aśpriåun.
uåulån håuita {520} ain di gaśån gån:

62.5
aunå uåulån måchån aiina uuita da du hira schåult båśtån.
aich uuil mit minår śtångån dér krichån uil zu tåuda arślån.
dåś sumlichår uluchån måk dén tach.
dåś ér mich mit auugån ai gåsåch»:

62.6
da låchta alsa sira Håurånt {525} dér kuna mån.
«nåiina [d]égån Uuitåult du schåult din uéchtån lån.
aunå śtånt gåzåugånlicha.
våur dér aidålån kunåginå richa»:

62.7
Håurånt aunå sin brudår di hiś mån våura gån.
da nåuch Uuåta våun dén krichån aunå Uuitåult aunå Aśpriåun.
da n<åu>ch zuuåii hundårt {fol. 32r} {530} ritår uu[n]åklich.
l. . . . . . . . . . . . . ala såmånt gåli<ch:>

63.1
. . . aunå da di . . . . . . . . . . di gaśa kåumån g<ån>
da śt<unt> månik mån zu . . . . di såuhån di | vurśtån . <g>érna [an.]
si śpråuchån «ér git sa uunåklich.
ér måk uåul sin aiin vurśta rich.»

63.2
{535} da kåm auch ħår gådrungån aiin hirzåuk aunå sina mån.
dér uuåś aiin vurśta iungår aunå truk auch richa klåiidår an.
ér vurta aiin schåuna minagin.
di uåuldån auch våun ain sélbår si<n:>

63.3
Uuitåult dér aungåhåuira sira zurnån bågån.
«. . . {540} hira Håurånt dåś du mich håiiśåśt alåś śtil[a] śtån.
aich måk dåuch nicht mit gåmåcha sin
<våur> disår gråuśån minaiin»:

63.4
dér hirzåuk alsa kuna uil våśta våur Håurånt <drånk.>
Uuitåult dér aungåhåuira gap aima aiinån gråuśån śuuånk.
ér {545} uuarf ain aubår zåħån tusånt mån.
ai ér zu dér érdån ai båkåm:

63.5
<sin hir> gåsilån di drungån våśta dår.
auna dåś . . . . . . . . . +ntn+ aiin uunåklicha schår.
si uåuldån den śtår<kån> risån håbån båśtån.
dåś muśta éś ain uil aubål [a]rgån:

63.6
Uuitåult dér {550} aungåhåuira sin śtåħålina śtånga ér nåm.
mit aiima gråuśån ślåga uåulda ér auf si gåślå<g>ån hån.
da śprå<ch> Håurånt dér kuna dégån.
«nåiina <Uuitåu>lt uuir uåulån aiinåś <uridåś pflégån>»:

64.1
da <śtu>nt aiin {fol. 32v} <altår>[gråu]ba. dér uuåś <aiin uuisår mån.
ér śpråch> «uuir muśån {555} disa knåpån aira uu<ilån låusån hån>
é<ś> sint auś dér hilån.
déś aubålån tuvålå<ś> <gåsilån>»:

64.2
aundår déś vågunda ain nu . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . håurta aiin schåuna såmånunga: śtåulza kunåg<ina>.
dri hundårt måiida uåul gåtån.
gingån våur dér <ku>någin {560} uåul gåtån låubåsån:

64.3
nébån dér kunågin <zuuina> | <kunåg>a r<i>ch.
di trugån richa klåiidår di uuårån bå[iida] <gålich>
aiklichår truk aiinån båldåkin
dér numår biśår måuchta sin:

64.4
aidår mån truk auf sinår hånda aiinån śtap råut guldin.
dår {565} aufa såuśån zuuina pfabån di gåubån lichtån schin.
si håtån air gåvidåra geśpråiitåt.
aunå aubår di iunkvråuua gålåiitåt:

64.5
si gåubån air schatån da si hina schåulda gån.
si śtundån réchta alsum si lébåtån au<bå>r dér kunåg<in> uåul gåtån.
nåuch {570} dér schåunån iunkvråuuån <Hil>da.
gink air våtår Hågåna dér uuilda:

64.6
nåuch déma uuildån Hågåna zå<hå>n kunåga rich.
di trugån richa klåiidår di uuårån ala <gålich>.
éś uuårån alåś båldåkin.
di numår schåunår [måuchtin] sin.

64.7
da dér uuilda Hågåna {575} di dri risån <angåsåch.>
<zu dé>ma richån kunågå dér uuilda <Hågåna> <śpråch>
«. . . . . . . . . . . . . . . uråiischlicha mån.
{fol. 33r} di måuch<tån> uåul <aiin gånzåś hir> båśtån»:

65.1
<da> di iungå <kunåginå> . . . Håu<rå>nt <alsa nåħån> kå[m]
<si> blikta <aima> [aundår] dia <åuu>gån. si såch ain {580} gutlichån <an>.
si nåiik gåzåugånlicha.
Håurånt dé<må> aidål<ån> vurśtån richa:

65.2
si gådåuchta ain <airåma> m<u>ta «hira g<åut> uuér aiśt disår mån.
ér git sa réchta schåuna aunå aiś<t> sa <uåul> gåtån.
aunå śtit alsa uunåklich.
ér måk [uåul] {585} sin aiin vurśta rich»:

65.3
da gink si zu dé<r> ţiflåh da dåś amt uuåś gåtån.
da såch mån di iunga kunågin zu der hirbérga gån.
Håurånt śtunt da aunå sina mån.
di <kunågina> såch <ain> abår an:

65.4
si gruśta ain mit airån {590} auugån. si såch ain gutlichån an.
si nåiik gåzåugån<licha> Håurånt [dém]a iungån mån.
si gink zu dér hirbérga dåu.
Håurånt dér [uuåś] déś gruuśåś vråu:

65.5
da gink dér <kuna> Håurånt aundår di lindån śtån.
ér śprå<ch> gåzåugånlichån Uuåtån dén | {595} vurśtån an.
aunå Uuitåult aunå dér brudår sin.
«uui gåvilåt auch di iunga kunigin?»:

65.6
da śprå<ch> dér kuna <U>uåta «. . . . <sichårlichån> hån.
adår aich <uuil> . . . . . . . . . . . . . . al zu <tåuda arślån>»
. . . . . . . . . . . {fol. 33v} {600} dén <brudår> sin.
«aich <såch> ni <sa> schåuna <aiin> mågåtin:

66.1
ai aich liśa bålibån <dåś> uundår schåuna uuip.
ai uåulda aich zu dén <krichån> <våur> lirån <|> minån liph.
mir brécha dér ś<tåhålina> śtångå min.
gåuuina aunś uåul dåś mégåtin»:

66.2
<da śpråch> dé<r> {605} kuna Håurånt «air schåult auir uéchtå<n> lå<n>.
aich <kån> uil båś gåuuinån di mågåt uåul gåtån:
mit démå suśån gåsånga min.
bringa aich aunś dåś mégåtin»:

66.3
ér hup auf alsa luta aiin śtima aunå <sånk>
dåś éś sa uunåklichån durch di uåulkån drånk.
aunå {610} dåś di klåiinån våugålin.
air uligån muśtån låuśån sin:

66.4
aunå bågundån ala zu dér lindån dringån.
si håurtån alsa gérna dén kunån Håuråndån singån.
aunå dåś di uuildån ébår śuuin.
air uuauilån muśtån låuśån sin:

66.5
nu uuåś di iunga kunåg<ina> an aiina {615} zina gågån.
si håurta dén sånk sa gérnå. ér duchta si sa uåul gåtån.
si śuuåiik alsa långa.
nåuch déma suśån gåsånga:

66.6
aunå da der sånk sa <suśa> våur . . . . aiin <aindå> gånåm.
da śprå<ch> di kunåginå zu aiinåś <hi>rzåugån tåuchtår låubåsåm.
«nu {620} håurta aich ni bå<ś> singån.
nåuch aiin kéla sa <suśa> arklingån:

66.7
du schåult durch minån uuilån zu dér <lin>dån gån.
aunå såga mir déma vurśtån . . . . . . . dén suśån sånk <d>a håba gåtån.
aich <uåuld>a ain alsa gerna <såħån>.
måuchta éś mit {625} vugån uåul gåschåħån:

67.1
. . . . . dér dégn kuna {fol. 34r} <uåuldå ér zu minår kimånåutån gån>
<zåħån tusån>t mår[k] <råutåś> gåuldåś schåuld<å ér zu låuna hån.>
< auch schåuldå ér hint håbån aiin> schåunåś mégåtin
di muś<tå sin ślåuf gåsil>in sin»:

67.2
di mågåt {630} [au. . ] . . . . . schåuna ui[l] schira gåuuån.
si kåm gåzåugånlichån våur di vurśtån śtån.
si gruśta si alsa | uuåiidånlåch:
di aidåla mågåt minåklich:

67.3
si śprå<ch> gåzåugånlichån «uuér uuisåt mir disån mån.
dér sa uunåklichån dén suśån sånk håut gåtå<n>.
min {635} iunk uråuua uåulda ain gérna såħån.
måuchta <éś> mit vugån uåul gåschåħån»:

67.4
da śprå<ch> gåzåu<gånlichån> dér hirzåuga Måurånk.
«nu sich du . . . . mågåt disån vurśtån iunk.
dér sånk <sa uunåklicha>»
alsa śprå<ch> dér aidåla vurśta <richa:>

67.5
«. . . . {640} dégn kuna. uåuldåśtu zu minår uråuuån kimånåutån gån
zåħån tusånt mårk råutåś gåuldåś schåuldåśtu zu <l>åuna hån.
auch schåuldåśtu hint håbån aiin schåunåś mégåtin.
di muśta <din ślåuf> gåsil<i>n sin»:

67.6
da entuurta air gåzå<ugånlichån> Håurånt uil . . . . . . .
{645} «aigån ginga nicht durch a<iråś> [gåuldå]ś uuilån aiinåś vuśåś lånk.
uuina uuil din <uråuua uåul> håurån singån.
si muś tråutirån aunå zu dér lindån dr<ingån>.

68.1
du såiiśt våun aiinår måiida schåuna di schåulda <aich> hint zu ś<låuf> gåsilin hån:
{fol. 34v} {650} d . . . . . . . aich s<a> <g>érn<a> . . . . . . .
. . . . . . . . sélbår <ain schåunåś uuip>
di <liba aich alsa minån> | aiigån liph»:

68.2
s. . . . . . . . śprå<ch> di mågåt uåul <gåtån>
«. . . . . . . <ku>någin ħår zu dér <l>indån . . . . . .
. . . . aich {655} uuåś aich gutåś [. . .]
<du>rch di . . . . . . . . . . . . . .»

68.3
di mågåt alsa schåuna uil schira si a. . . . . . . . .
si kåm gåzåugånlichån våur di iunga kunåginå <śtån>
[. . .] śprå<ch> «śtåulza kunågin.
di rida muśt<ir> . . . . . .

68.4
dér vurśta alsa schåuna dér sa {660} uunåklichån sånk.
ér ginga nicht durch auuårś <gåu>ldåś uuilån aiinåś vuśåś lånk.
ér aiśt dér alår håufirtigåśta mån.
dér vurśtån <nåmån> ai gåuuån:

68.5
aich båut aim auch zu <låuna> aiin schåunå<ś> mégåtin.
di muśta sichårlichån {665} sin ślåuf gåsilin sin.
ér såiita ér hita sélbår aiin schåunåś uuip.
di uuir aimå liph såum sin aiigån liph.

68.6
[uåultir uåul håurån sin]gån śtåulza mågåt uåul gå[t]ån
<sa> muśtir sichå<rlichån> sélbår zu dér lindån gån.
<da uindåt> air dén ritår iungån.
dér alsa uåul {670} håut gåsungån»:

«ai aich sinåś sångåś anpérå
{671} . . . di mågåt uåul gåtån<.> ai uåulda aich sichårlich
{672} . . . . . . . . . . . . uuiln au. . .   . . . śån gån. aiin mågåt di
{673} bi dér hånt . . . . . . . . . . . . . . <l>indån dåś si
{fol. 35r} {674} da . . . . . . . . . . . . . . ar<kåm> zu
{675} . . . . . . . . . . . . . . ér śprå<ch> . . . . . . .
{676} aiin sch[. .] gåt. . . . . . . . . . . . . . nåuch . . . . . . .
{677} d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69.1
«. . . . . . . . . . . . . . Måurunk libå[r] brudå<r> min
. . . . nicht an[. . .] di iunga <kunåg>in.»
<d>a śprå<ch> dér <uundår> kuna mån.
«dår . . . {680} schåuldån uuir schåun anå [.]an»:

69.2
ér auma uink . . . . . . . . . dåś schåuna mégåtin.
«biś g<åut> uuil kåum <våun d>én krichån uil śtåulza kunågin.
saga a<n mågåt> <uåul> gåtån.
uuåruma biśtu ħår gågån<?>:

69.3
si śprå<ch> «. . . . . sånk sa suśån dén hån aich uåul våur nåumån.
aich {685} bin durch uuilån ħår zu dér lindån kåumån.»
<ér śpråch> «<ai>dåla kunågin.
min sånk schåul dir . . . . . . <sin:>»

69.4
ér såzta di kunåginå nidår bi dér <lindån> [ś]tam.
ér kniita gåzåugånlichån våur di mågåt låubåsåm.
ér hup auf schåuna aunå sånk.
aiin . . . {690} [ś]tima di alsa suśa arklånk:

69.5
da u<låugån> di uuildån våugålin auf dér lindån śtåm.
air <uunåklich> gåvidåra gap schatån låub<åsåm>.
aunå di uuildån ébår śuuin.
muśtån air uuauilån låuśån sin:

69.6
<aunå zu> dér lindån śtam båg<undån si ala dringån.>
d. . . . . . {695} tir auś démå uåulda kåumån aunå <h>åurtån singån.
di kunågina . . . . . . . . . . . .ta . . dåś [.]ich . . .
dåś tir dri . . . . . . . . . . . . . .

{fol. 35v} {698} ś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{699} . . . . . . . . . . . . . .<sichårlichån> . . . . . . . . .
{700} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<śtåulzår>
{701} . . . . hira uuåś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{702} <måu>chta ai<ch> di . . . . cht g. . . . . . . . . . . . .
{703} <schi>ira gåtå<n> . . . . schåulda aich a. . . . . . . . . . . . . .
{704} . . . dåś .... si<ch> dåś iunga . . . . . . . . . . . . . .

70.1
{705} «<nu låun> dir g<åut> våun himå<l>a uil śtåu<lzå kunågin>
<ai>gån <dårf> nicht dinåś gutåś uil śtåu<lzå kunågin>.
aich hån sélbå gutåś alsa <uil>
. . . . . . . . <ai>ch dich arlåuśån uuil»:

70.2
da . . . . . . . . . hinda aii<n> guldin uingårlin
{710} . . . . . . . . . . . . <k>una dåś schåul din aiigån si<n>
våun déś ś<tåiinåś> [k]råft uuil aich dir uundå<rś> [sågån.]
du m. . . . . . . . . alsa gérnå trågån:

70.3
. . . . . . . . . . . . . . . sinår hi[. . .] dén minån . . . . . .
. . . . . . . . . . . . våun kåiim uuaufån . . . . . . . . . . . .
{715} . . . . . . . . . . . . <schå>ultu hira våun mir a. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si gåtån»:

70.4
«nu låun di<r> <gåut våun himålå> . . . . . <schåunå>ś mégåtin.
nu såiit . . . . . . . . . . . . <måu>chta éś våur <håulån sin>
. . . . . . . . . . . . a uuårt air h[.]ta. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . {720}. . . . . . . . . . . .

71.1
. . . . . . . . . . . . a aich <b>in . . . {fol. 36r} . . . . . gåsånt.
<dåś> håut gåtå[n] aiin kunik richa dé<ma di>[nån] ala tutscha lånt.
ér aiśt d<ér> alår schå<unśta> <må>n.
dér kunågåś nåmån a<i> gåuån:

71.2
håb<a aich uil> uåul gåsungån. <uil> śtåulzå kunågin
{725} dåś måuchta nicht [g]ålichån déma libån hirån min:
ér [singåt] <uil båś> dina aich håba gåtån
aunå <aiśt> . . . . . . . . . aiin mildår mån:

71.3
uuiltu | . . . . våun hinån uil śtåulza <kunågin>
ain <alån> tutschån låndån schåultu gåkråunåt sin:
da {730} <schåul>tu trågån dåś <richåś> <kr>åuna
aubår <zuåulf> kunåga alsa schåuna»:

71.4
da śprå<ch> [di] schåuna mågåt «uil libr hira min
<aich uåulda> . . . . . . . . . . dir sélbår sin
<dåś> tita . . . . . . . . . .nt
aich <våur låuśa> mit {735} <d>ir minå<ś>våtår lånt<:>»

71.5
ér śprå<ch> <gå>zåugånlichån «uil śtåulza kunågin.
aigån | <gå>zéma [dir] nicht <zu> [måna] ich måucht <uåul> din aiigån sin.
auch hån <aich> dåś alår <schåu>nśta uuip
di lib[a aich] alsa minån {740} <aii>gån liph:

71.6
aunå [nimåśtu] minån hirån . . . . . . . . . . . aich din dinåśta <mån>
. . . <da> uuil aich . . . alån zitån zu dinår . . . . . . . . . gån.
aunå <aich> <sin>ga di<r uråuua> . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

72.1
. . . .da . . . . . . . . . . . . . . . <kunågin>
{fol. 36v} {745} «aich uuil al<sa> gérnå låiiśtån al d<é>n uuilån din.
dinår <béta> uuil aich <gåuuér>n.
<dinåś suśån sångåś> måk aich nicht <an>pérn»<:>

72.2
da [śprå<ch>] gåzåugånlichån [di mågåt] <uåulgåtån.>
«al . . | minåś våtå<r> zit. . . . . . . . . .
{750} da <uuil aich mit> di<r> våun hinån vå<r>n.
dåś d<ich> g<åut> muśa <båuuårn:>

72.3
nu giph mir <aurlåuph> . . . . libår hira nu muś aich våun di<r gån>
<aich låiiśta> sichårlichå<n> uuåś aich gå<låubå>t hån
<aubår aich> kåuma dir zåuuaur ħår u<uidåra>.
adår <mich> {755} liga dér tåut dår nidåra»:

72.4
ér auma vink si mit dén armån di <kunågina uåul gå>tån
da gink si gåzåugånlichån ain air <kimånåutån> śtån.
Håurånt dér uråuuta sich [sira dåś]
dåś sin uuila uåul argångån uuåś:

72.5
si g[ink] {760} ain dåś gåśtåuila da uuårt aiin gråuśår schål
tånbuurån aunå pfifån di håurta mån aubår al
gigån aunå busunån uil.
mån håurta månågår hå<n>då śpil:

72.6
Håurånt dér dégån kuna gink <våur> . . . . gråuśån risån [ś]tån.
ér śprå<ch> «uuir schåulån . . . {765} <sichårlichån zu déś> <ku>någåś håuchzit gån.
d<a uåula> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . <śtåu>lza iunk uråuuån»:

73.1
. . . . . . . . . . . . . . . Håurånt aunå <sina> må<n>.
aiin guldina kråuna ér auf sin håuubåt . . . .
{fol. 37r} aunå M<åurunk> dér liba brudår sin.
<di> {770} klåiidå<r gå>ubån lichtån [schin]:

73.2
Uuåta våun dén krichån [uu]årt auch uåul båråiit
ain sina licht<a> brunia. d<a> uuårt dér hilt gåmåiit:
ér <gink> gåziråt <uunåk>licha.
sin uuaufån råuk uuåś richa:

73.3
aiin śåmit går sa gruna uuåś si<n> uuafån {775} råuk.
dén biśtån dén mån kunda uindån. ain dåś <kunågåś> lånt våun <Måråuk>:
guldinå liuuån <śtunden dår> an.
ér schåiin aiin aingål aunå nicht aiin <mån>:

73.4
Uuitåult mit dér śtångån dér <uuafånt> <s>ich [zu hånt]
ér båråiita sich zu <prisa ain> {780} aiin śt. . . . gåuuånt.
alsa tét sin brudår Aśpri<a>n.
ain aiina brunia låubåsån<:>

73.5
. . . . da . . . . uil bålda di pfért sa uunåklich
di uuårån uåul bidikåt mit månågåm pfilil rich.
di gåråiita uuårån guldin.
di numår biśår måuchtån {785} sin:

73.6
nu håuråt michål håufårt våun Håurånt déma kunån mån.
ér hiś <dén> [pférdån] <al gålicha> guldina aisån ana ślån.
aunå <hi>fta si [mit] aiima någål an.
dåś si <bålda> uilån våun dån.

73.7
dåś si <di> armån auf lésån aunå di [uarndå] dit.
{790} Håurånt au<nå> sin rikån v<åun> dér hirbérga sch<it>
di risån <liś mån> våura gå<n>
<dåś uuåś durch ainå liśt gåtån:>

73.8
śi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . di gåśån . . . . . . . . . . . . . . . .
våur di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{fol. 37v} {795} våur dén riså<n uråii>schlicha:

74.1
dår nåuch råiit Håurånt aunå Måurunk dér brudår sin.
dår nåuch di ritår iunga aiin schåun<a> minågin.
si ritån | durch di śtåt hin dån.
si vurtån månågån schåunån mån:

74.2
Uuitåult mit dér śtångån al da hina {800} gink.
di śtåħålina śtånga ér zu båiidån håndån vi<nk>.
ér śtiś si ain di érda zuåul<f> klåuftårn [lånk].
<mit> uui uuita śprunga <ér> da zu <śprånk:>

74.3
ér zåuch si auś dér érdån aunå uuarf si dåś si håuch auf <gink:>
{805} aunå alsa si kåm ħår nidåra mit aiinår hå<nt ér si> vink:
ér śuuånk si auma dåś håuubåt sin.
récht<a> alsa éś uuira rutålin:

74.4
<Aśprian> sin | brudår <såch våur> aima śtån.
z<uåii> . . . . . . śtåiinå di ér mit <b>åiidån håndån nåm.
ér <råii>ph . . . s. . . . . . . . . {810} dér kuna mån.
dåś aiin śtårka <ul>ama ħår a<uś> [. .] bran<:>

74.5
da uluhån au[ś] dér gåśån båiida <mån> aunå uuip.
si uuaundån våur lisån våur dé<n> risån <airån> liph:
Håurånt dér <auśår> uuilta mån.
hiś si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<:>

74.6
si kåumån . . . . . . . . . gåśtula da uuårt aiin | {815} . . . . . . . . .
da anpfink mån mit gråuśån airån . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . truchséśån kåumån våur . . . . .
. . . . . . . . . gutån uåu[l] . . . . . . . . .

74.7
da sézta . . . . . . . . . . . . . . . . . . nidåra
di truchs<éśån> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si bråuchtån . . . . . . . . . {820} . . . <uui>ś sidin.
di <numår> båśår måuchtån sin:

75.1
{fol. 38r} . . . . . . . . . . Håurånt . . . . . . . . . . d. .
. . . . . . . . . . . . . . . da di . . . . . . . . . . . . . . .
. . . uuårt . . . . . alsa . . . . .
nåuch håuhår . . . . . . . . . . . . . . . schåul:

75.2
Uuitåult aunå sin brudår aunå <Uuåta dér> {825} vurśt<a> rich.
såztån sich ain dåś <gåśtula> . . . . aiin ś . . . . . håiimålich.
g. . . . . . . . . . nicht <våur si gån>.
si uuaundån di [liba] . . . . . . . . . . . . . . .

75.3
mån <t>ruk ain våur di śpisa . . . . . . . . . . båiida uuilt aunå <zåm>
mån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {830} . . . . . . . . . .
mån <sch>inkta ain alsa gutån uuin.
sin . . . . . uuåś alår råut [guldin]:

75.4
. . . . . lda . . . . . . . . . . a aiinån liuuån uråiischån.
dén liś . . . . . durch <kurza> uuila ain dåś <geśtula gån>
<ér> gink våur d<ér> risån tisch hin dån.
aii<n bråut> <ér> {835} våun d<ém>a t[isch]a nåm:

75.5
Uuitåult <bågunda> zurnån ér <gaph déma liiuån> aiinån <ślåk>
mit dér våuuśt auf s<in> [håuubåt] dåś <ér> [tåut] våur aima <låk>
aunå uuarf ain <ain> dåś [gåśtula] dån.
da uluhån uråuuån aunå mån:

75.6
sin <måiiśtår> kåm gågångån da ér {840} dén liuuån tåut arsåch:
ér uuåiinta iiémårlichån nu håuråt uui ér śprå<ch>.
«kån mi<r aimånt aicht gåsågån>
uuér <dén> liuuån håba zu t<åuda> arślågån:

75.7
si śpråuchån <al gålich>a «nu la din [kl]agån śtån:
<dér riså> <mit> dér ś<tå>ngån håut a<ima> <dén tåut gåtån>»
<ér> {845} båg . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . liba våur . . . . . . . . . .

76.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {fol. 38v} Uuit<åult> śtån
ér śprå<ch> «libår h<ira> uuåś håta auch dé<r> liuu<a> gåtån.
ér śprå<ch> . . . .« éś tét mir gråuś[a] nåut
d[ér] <li>uua nåm {850} mir hi min bråut»:

76.2
dé<r måiiśtår> bågunda ain śtråufån «air håbåt ain [l]éś[tår]lich ar<ślågån>
dé<r> tu<vål auś> dér hilån håut auch ħår gåtrågån»
Uuitåult śprå<ch> «la din klåfån śtån.
adår dir [uuirt dåś] sélba auch gåtån»:

76.3
da ulåuch ér {855} våun <aima bålda> aunå våurchta sinån zåurn
ér <uuaunda an> dén śtun<dån> dén liph . . . . . . . . . . .
ér ulåuch śnéla klicha.
zu déma <kunåga> alsa richa:

76.4
da ain dér k<unik> Hågåna våur aima håta arsåħån.
ér bågunda {860} bålda uråugån «uuåś aiśt dir gå<schåħån>?»
«<hira> aich måk auch uundår sågån.
dér <liuua> aiśt zu tåuda arślågån:

76.5
dér risa mi<t> dér śtångån dér <håut> ain arślågån.
dér tuvål auś dér [hilån] håut ain ħår gåtrågån.
uuir {865} aich sélbår nicht bålda ħår kåumån.
ér hita mi[r] auch dén <liph> bånumån»:

76.6
da śprå<ch> der kuna Hågåna «mån <muś> ain airån uuilån lån.
éś sint <déś> tuvålåś gåsinda dåś. . . . . . auch sundår . . . .
. . . . dér tuvål . . . . . . si hinån trågån.
dén schådån {870} . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

76.7
. . . . . . si da håtån g. . . . . . . . . . . . . . . .da. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aubårål.
aunå alår <hånda såii>tån śpil
{fol. 39r} h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.1
. . . . . . såch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{875} dén śtåiin dén <såch mån uuérfån uil uéra> . . . . . sin . . .
<iiåna> lifån disa śprungån
<iiåna> tånztån disa sungån:

77.2
sich <uuåfånt> månik <ritår> aunå månik śtåulzår [iungålink]
. . . . uuér da [uåulda] iuśtirn dér rurta sich {880} an dén rink.
da måuchta mån [uundår] <schåuuån>
<gigåna> <dén śtåul>zån iunkvråuuån:

77.3
da <Håurånt> dér kuna di ritårschåft arsåch.
zu sima <brudår Måu>runk dér śtåulza vurśta śprå<ch>.
«<ich> uuil nicht lingår bitån.
aich uuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »[:]

77.4
{885} ér <såś> auf uil bålda aunå . . . . . . . . . . . . . . .
ér råiit alsa dråuta zu dér <hirbérga>
ér uuaufånta sich uåul zu uliśa.
<ain> a<ina> <brun>ia uuiśa<:>

77.5
aiinån hålm våun rutåma gåulda. ér auf <sin håuubå>t bånt.
ér uuåś uåul {890} gåśtåiinåt våun śåfir aunå [våun] iiåchånt.
<dér uuåś> uåul gåziråt.
aunå schåuna gåzimi<råt>

77.6
auf déma hålma aubåna śtunt aiin ara råut <gul>din.
dér <śpråiita sin gåvidåra> aunå gaph sa lichtån sch<in>
<Håurånt ain auf> {895} sin håuubåt <bånt>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di hånt<:>

78.1
. . . . . . . . dåś gåśtåuila . . . . . . . .
. . . . . . . . . . våur di <mågåt>. . . . . <gåzåugånlichån> . . . . .
{fol. 39v} ś. . . . . . . . mégåtin.
. . . . . . . . {900} . . . . . . . . . . . .

78.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da . . . . . . . .
h. . . . . . . . . . . . <vu[r]śt> . . . . . . . . . . . .
ér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iungålink
dér kåm gåritån <an> dén rink:

78.3
ér <uuåś> . . . . båråii<tåt> sin uuåfån uuåś uil rich.
<uuafån> . . . . . {905} . . . . di uuårån båiida <gålich>
. . . . . . . . . . . . <våun> [gåulda] sira brån.
aii<n> ś. . . . . . . . . . alsa . . . . . . . . . . . . . .

78.4
ér vurta an simå ś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <dégån>
ér råiit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . <air> schåult m<in> . . . . . . . .
aiinån {910} iuśt våur dér <aidålån> kunå<gin:>

{911}. . . . . . . . . . . . libår h<i>ra . . . . . . . . . . . . . . . .
{912} uil <gérnå> aich uu. . . . . guuér<t> . . . . .
{913} <schåult> an mir . . . . . dåś aiin ħårza . . . . .
{914} ai<ch> uuil dich . . . . . båśtån våu<n> . . . . . . .
{915} uåul gåtån . . . . . aursch alsa [schåuna] . . . . . . . . . .
{916} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sa réchta uunåkl<icha>
{917} . . . . . . . . . . . . . . . dår . . . . .
{918} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dåś . . . <måuchta>.
{919} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dåś uuåś aiin
{920} . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{921} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uuér <min>
79
{fol. 40r} {922} . . . . . . . . . . . . . . . dåś . . . . . aima . . . . . . . . . . . . . . .
{923} dér . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{924} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uil månik śtåul . . . . .
{925} mån: ér råiit våur di
{926} uuåś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{927} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{928} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dér . . . . .
{929} . . . . . . . . . . . . . . . ér aubår als<a> . . . . . . . . . .
{930} . . . . . . . . . . . . . . . hildå<n> <gån> aunå . . . . .
{931} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liśå<n> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{932} [. .]ndår . . . . . aiin . . . . . . . . . . śt alsa . . . . .
{933} kråftåk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{934} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . śprå<ch> zu . . . . . . . . . .
{935} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{936} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <mit sinår>.
{937} . . . . . . . ér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{938} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dåś dér hirå
{939} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{941} . . . . . . . . . . . . . . sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{942} månågå<r> ś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{943} . . . . . da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{944} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{945} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . {fol. 40v} bålda aiima armån śpilå<mån>.
ér śprå<ch> «dåś råuś aunå dåś gåråiita <råut> guldin.
håba dir durch di iunga kunågin»:

80.2
da bågunda sich sira uråuuån dér arma śpilåmån.
ér śprå<ch> «nu {950} låun dir g<åut> libår hira. du håuśt mir uåul gåtån.
. . uuåiiś aich nirgån min gålicha.
ai uuåś aich armå nu bin aich richa»:

80.3
ér saś auf sin råuś sa schåuna går uråulich dåś ér råiit
våur di iunga kunågi<n>. aunå våur månåga uråuua uil gåmåiit.
ér {955} dånkta ain al gålicha.
dér gåuba alså richa:

80.4
da [råii]t ér sa schåuna våur Hågåna dén kunik <rich>.
ér śprå<ch> «uil libår hira. disa gåuba låubålich.
<håut mir> aiin śtåulzår hilt gågébån.
g<åut> låuś ain | <lå>nga miţ airån lébån»:

80.5
dér kunik bågunda {960} schåuuån dåś råuś sa uuaunåklich.
aunå auch <di> schåuna dika aunå dåś gåråiita våun gåulda rich.
ér śprå<ch> «nu siha aich gérna <d>isån mån.
dér sa richa gåuba gébån kån:

80.6
nu rit durch minån uuilån zu déma mildån mån.
aunå bit ain durch sina {965} zuchta dåś ér zu mir uåula gån.
aich uuil aim dånkån sichårlicha.
dér gåuba alsa richa»:

80.7
dér śpilåmån råiit uil bålda zu déma hilda <gut>.
ér śprå<ch> gåzåugånlichån «dégån uåul gåmut.
du schåult zu démå . . . . <kunågå gån.>
dér uuil dich gérnå {970} uåul anpfån:

80.8
<auch uuil ér dir> dånkån dér richån gåuba din
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hirån min.
ér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . {fol. 41r} numår biśår måuchta sin»:

81.1
<aiinån> ħårmålinån . . . måntål ér auma sich gåvink.
ér nåm ala <sina> {975} ritår [. .] <våur> dén <k>unik ér schåuna gink.
ér gink durch dåś gåśtula hin dån.
aima våulgåta månik śtåulzå<r> mån:

81.2
ér gink våur dén kunik richa aunå sin schåuna minaiin.
ér anpfink ain alsa schåuna aunå hiś ain <uuil kåumån> sin.
ér śprå<ch> {980} «uuilkåum våun Dinåmårktån Håurånt.
du håuśt går aiin milda hånt:

81.3
dér richa g<åut> våun himåla låuś dich hira långa lébån.
du kånśt sa mildåklichån aunå sa richa gåuba gébån.
dir gåzéma uåul śtå<u>lzå[r] uuigånt.
dåś dir dintån ala tutscha lånt:

81.4
{985} bådårfåśtu [aicht] minåś gutåś adår <aichzicht dåś> aich hån.
dåś schåul sichårlichån alåś sin gåtån
. . . . tåiil dir sichårlicha
alåś min kunikr<icha>»

81.5
. . . . . aima nåiik gåzåugånlichån dér milda Håurånt.
ér <śpråch> «śtåulzår kunik richa uuir sint kåumån ain auuår lånt
{990} aunå sin<t våun tutschån låndån ħår> våur tribån.
aunś | aiśt dåś gutåś uuinik bålibån»:

81.6
ér śprå<ch> «śtåulzår kunik hira våun auch hån aich uil våur <nåumån>
aich bin durch auuårn uuilån ħår zu dén krichån <kåumån.>
aunå uåuldån gérnå din dinåśt mån sin.
aich aunå di {995} gåsilån min»:

81.7
ain auma vink minaklichån Hågåna dér kunik rich.
«du båutåśt mir dinån dinåśt | dégån låubålich.
<uåultir bålibån aimå lånda min.>
<da> schåultir <hirån> . . . . . . <sin>»:

81.8
di vurśtån . . . . . . . śt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . mån . . . . . . . . . . {1000} . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ain śt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82.1
{fol. 41v} «mich uundårt alsa sira uuér måk dér vurśtå sin.
dér dich måuchta våur tribån aunå di gåsilån | din.»
dåś éntuurta aima Håurånt<.>
«dér kunik {1005} Aitåna aiśt ér gånånt:

82.2
uuau aich vura aiinån rikån da vurt ér tusånt mån.
aunå zuåulf risån gråuśa nimånt måk ain gåsigån an.
ér aiśt sélbår dér alår kunśta mån.
dér vurśtån namån ai gåuuån»:

82.3
da śprå<ch> dér uuilda Hågåna «uil libår {1010} hira min.
du aunå <dina> gåsilån schåult min aingåsinda <sin.>
alsa långa alsa airś gåruuchåt
aunå minån håuf hi suchåt»:

82.4
aima nåiik gåzåugånlichå <Håurånt> aunå sina mån.
«nu låun dir g<åut> våun himåla [du håuśt] aunś uåul gåtån.
dér richa g<åut> muś {1015} [dir dinån] liph båuuårn.
uuir schåulån zu dér hirb<érga> vårn:

82.5
uuir kåumån måurna ħår uuidår zu dér håuchzit din.
uuir uåulån zu alån zitån din aingåsin<da> sin.»
våun démå kunåga ér <aur>låuph gåuuån.
da | gink ér aubår <dén> håuf hin <dån:>

82.6
ér gink zu {1020} sinår hirbérgå aundår di linda uuaunåsåm.
da såś ér mit gråuśån uråuudån biś éś an dén pfingåśt <aubån> kåm.
dér dégån dér gink auf dén sål.
båśtikåt uuåś ér aubårål

82.7
. . . <mit> kirzån al . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . <uuaunåklich>
{1025} dér aiśt<rich> . . . . . . . . . . . . . . . . månågåm pfilil rich.
aunå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di numår biśår <måuchtån sin>

uuirtåś <uråuua> di uuåś . . . . . . . . . . . .
{fol. 42r} {1029} di truk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1030} liph. da si a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1031} aima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1032} hira min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1033} kunåginå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1034} dér li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1035} dér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1036} au<bår> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1037} air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
{1038} di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .