B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Kleanthes
ca. 300 - 232/31 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Κλεάνθης ὁ Στωικὸς Ἄσσιος ἦν τὸ γένος· ἀφικόμενος μὲν εἰς Ἀθήνας μαθητὴς καὶ διάδοχος δὲ ἦν Ζήνωνος. ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 300, ἀπέκτεινε ἑαυτὸν τῶι ἔτει 232/31 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς.
o p e r a

ὕμνος εἰς Δία
ἀποσπάσματα


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία