<<< auctoris paginamB  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theophratos
ca. 370 - ca. 287 a. Chr. n.

 
 
   
   Κ α τ ά λ ο γ ο ς
τ ῶ ν   σ υ γ γ ρ α φ ῶ ν


________________________________________
 
 
Diog. Laert. V 42 sqq.

Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι. Ἔστι δὲ τάδε·

1
Ἀναλυτικῶν προτέρων α-γ
Ἀναλυτικῶν ὑστέρων α-ζ
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α
Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ α
5
Ἀνηγμένων λόγων αβ
Ἀγωνιστικὸν τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας αβ
Περὶ αἰσθήσεων α
Πρὸς Ἀναξαγόραν α
Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου α
10
Περὶ τῶν Ἀναξιμένους α
Περὶ τῶν Ἀρχελάου α
Περὶ ἁλῶν νίτρου στυπτηρίας α
Περὶ τῶν λιθουμένων αβ
Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α
15
Ἀκροάσεως αβ
Περὶ ἀνέμων α
Ἀρετῶν διαφοραί α
Περὶ βασιλείας α
Περὶ παιδείας βασιλέως α
20
Περὶ βίων α-γ
Περὶ γήρως α
Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α
Περὶ τῆς μεταρσιολεσχίας α
Περὶ τῶν εἰδώλων α
25
Περὶ τῶν χυμῶν χροῶν σαρκῶν α
Περὶ τοῦ διακόσμου α
Περὶ τῶν ἀνθρώπων α
Τῶν Διογένους συναγωγὴ α
Διορισμῶν α-γ
30
Ἐρωτικὸς α
Ἄλλο περὶ ἔρωτος α
Περὶ εὐδαιμονίας α
Περὶ εἰδῶν αβ
Περὶ ἐπιλήψεως α
35
Περὶ ἐνθουσιασμοῦ α
Περὶ Ἐμπεδοκλέους α
Ἐπιχειρημάτων α-ιη
Ἐνστάσεων α-γ
Περὶ ἑκουσίου α
40
Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτονος πολιτείας αβ
Περὶ ἑτεροφωνίας ζώιων τῶν ὁμογενῶν α
Περὶ τῶν ἀθρόων φαινομένων α
Περὶ τῶν δακετῶν καὶ βλητικῶν α
Περὶ τῶν ζώιων ὅσα λέγεται φθονεῖν α
45
Περὶ τῶν ἐν ξηρῶι διαμενόντων α
Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α
Περὶ τῶν φωλευόντων α
Περὶ ζώιων α-ζ
Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης α
50
Περὶ ἡδονῆς ἄλλο α
Θέσεις α-κδ
Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ α
Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α
Περὶ ἱδρώτων α
55
Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως α
Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α
Περὶ κόπων α
Περὶ κινήσεως α-γ
Περὶ λίθων α
60
Περὶ λοιμῶν α
Περὶ λειποψυχίας α
Μεγαρικὸς α
Περὶ μελαγχολίας α
Περὶ μετάλλων αβ
65
Περὶ μέλιτος α
Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῶν α
Μεταρσιολογικῶν αβ
Περὶ μέθης α
Νόμων κατὰ στοιχεῖον α-κδ
70
Νόμων ἐπιτομῆς α-ι
Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α
Περὶ ὀδμῶν α
Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου α
Πρώτων προτάσεων α-ιη
75
Περὶ νομοθετῶν α-γ
Πολιτικῶν α-ς
Πολιτικὰ πρὸς τοὺς καιροὺς α-δ
Πολιτικῶν ἐθῶν α-δ
Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α
80
Προβλημάτων συναγωγὴ α-ε
Περὶ παροιμιῶν α
Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α
Περὶ πυρὸς αβ
Περὶ πνευμάτων α
85
Περὶ παραλύσεως α
Περὶ πνιγμοῦ α
Περὶ παραφροσύνης α
Περὶ παθῶν α
Περὶ σημείων α
90
Περὶ σοφισμάτων αβ
Περὶ συλλογισμῶν ἀναλύσεως α
Τοπικῶν αβ
Περὶ τιμωρίας αβ
Περὶ τριχῶν α
95
Περὶ τυραννίδος α
Περὶ ὕδατος α-γ
Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α
Περὶ φιλίας α-γ
Περὶ φιλοτιμίας αβ
100
Περὶ φύσεως α-γ
Περὶ φυσικῶν α-ιη
Περὶ φυσικῶν ἐπιτομὴ αβ
Φυσικῶν α-η
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς α
105
Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α-ι
Περὶ φυτικῶν αἰτιῶν α-η
Περὶ χυλῶν α-ε
Περὶ ψευδοῦς ἡδονῆς α
Περὶ ψυχῆς θέσις μία
110
Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων α
Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων α
Ἁρμονικῶν α
Περὶ ἀρετῆς α
Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α
115
Περὶ ἀποφάσεως α
Περὶ γνώμης α
Περὶ γελοίου α
Δειλινῶν αβ
Διαιρέσεις αβ
120
Περὶ διαφορῶν α
Περὶ τῶν ἀδικημάτων α
Περὶ διαβολῆς α
Περὶ ἐπαίνου α
Περὶ ἐμπειρίας α
125
Ἐπιστολῶν α-γ
Περὶ τῶν αὐτομάτων ζώιων α
Περὶ ἐκκρίσεως α
Ἐγκώμια θεῶν α
Περὶ ἑορτῶν α
130
Περὶ εὐτυχίας α
Περὶ ἐνθυμημάτων α
Περὶ εὑρημάτων αβ
Ἠθικῶν σχολῶν α
Ἠθικοὶ χαρακτῆρες α
135
Περὶ θορύβου α
Περὶ ἱστορίας α
Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α
Περὶ θαλάττης α
Περὶ κολακείας α
140
Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α
Περὶ κωμωιδίας α
[Περὶ μέτρων α]
Περὶ λέξεως α
Λόγων συναγωγὴ α
145
Λύσεις α
Περὶ μουσικῆς α-γ
Περὶ μετεώρων α
Μεγακλῆς α
Περὶ νόμων α
150
Περὶ παρανόμων α
Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς α
Ὁμιλητικὸς α
Περὶ ὅρκου α
Παραγγέλματα ῥητορικῆς α
155
Περὶ πλούτου α
Περὶ ποιητικῆς α
Προβλήματα πολιτικὰ φυσικὰ ἐρωτικὰ ἠθικὰ α
Προοιμίων α
Προβλήματα συναγωγῆς α
160
Περὶ τῶν προβλήματα φυσικῶν α
Περὶ παραδείγματος α
Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α
Περὶ ποιητικῆς ἄλλο α
Περὶ τῶν σοφῶν α
165
Περὶ συμβουλῆς α
Περὶ σολοικισμῶν α
Περὶ τέχνης ῥητορικῆς α
Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζ
Περὶ ὑποκρίσεως α
170
Ὑπομνημάτων Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων α-ζ
Φυσικῶν δοξῶν α-ις
Φυσικῶν ἐπιτομῆς α
Περὶ χάριτος α
Χαρακτῆρες ἠθικοὶ [?]
175
Περὶ ψευδοῦς καὶ ἀληθοῦς α
Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α-ς·
Περὶ θεῶν α-γ
Ἱστοριῶν γεωμετρικῶν α-δ
Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζώιων α-ς·
180
Ἐπιχειρημάτων αβ
Θέσεις α-γ
Περὶ βασιλείας αβ
Περὶ αἰτιῶν α
Περὶ Δημοκρίτου α
185
Περὶ διαβολῆς α
Περὶ γενέσεως α
Περὶ ζώιων φρονήσεως καὶ ἤθους α
Περὶ κινήσεως αβ
Περὶ ὄψεως αβ
190
Πρὸς ὅρους αβ
Περὶ τοῦ δεδόσθαι α
Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α
Περὶ τῶν μουσικῶν α
Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημίας α
195
Προτρεπτικὸς α
Πῶς ἄριστ ἂν πόλις οἰκοῖτο α
Τὰ ὑπομνήματα α
Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίαι α
Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α
200
Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α
Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α
Περὶ τοῦ ψευδομένου α-γ
Τὰ πρὸ τῶν τόπων α
Πρὸς Αἰσχύλον α
205
Ἀστρολογικῶν ἱστοριῶν α-ς
Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν [?]
Περὶ αὐξήσεως α
Ἀκίχαρος α
Περὶ δικανικῶν λόγων α
210
Περὶ διαβολῆς α
Ἐπιστολαὶ αἱ ἐπι τῶι Ἀστυκρέοντι Φανίαι Νικάνορι
Περὶ εὐσεβείας α
Εὐιάδος α
Περὶ καιρῶν αβ
215
Περὶ οἰκείων λόγων α
Περὶ παίδων ἀγωγῆς α
Ἄλλο διάφορον α
Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρητῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α
Προτρεπτικὸς α
220
Περὶ ἀριθμῶν α
Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α
Περὶ οὐρανοῦ α
Πολιτικῶν αβ
Περὶ φύσεως α
225
Περὶ καρπῶν περὶ ζώιων α
Διαθῆκαι

___________________


Περὶ τῶν ποσαχῶς
Περὶ τοῦ πολλαχῶς
Κατηγορίαι
Περὶ γάμου
[Τὰ μετὰ τὰ φυσικά]

 
 
 
 
<<< auctoris paginam