B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Avianus
floruit ca. 370
     
   p e r s o n a

Avianus poeta, floruit ca. anno 370, commemoratus
in Saturnaliis Ambrosii Macrobii Theodosii.


o p e r a

Epistola ad Ambrosium Macrobium Theodosium
Fabularum liber


s e c u n d a r i a

fontes