B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dante Alighieri
1265 - 1321
     
   E c l o g a e

Textus:
Dante, le opere latine
ed. G. Giuliani, Firenze 1878/82


____________________________________________


Ecloga I     Iohannes de Virgilio Danti Alagherii
Ecloga II     Dantes Alagherii Iohanni de Virgilio
Ecloga III     Iohannes de Virgilio Danti Alagherii
Ecloga IV     Dantes Alagherii Iohanni de Virgilio