BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Albéric de Pisançon

vers 1120

 

Roman d'Alexandre

 

Texte:

The Medieval French Roman d'Alexandre

Éd.: M. S. La Du/E. C. Armstrong, Princeton 1937

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

Alexandre (Pompeii, vers 50)

Alexandre et les griffons (cathédrale de Freiburg, vers 1200)

 

 

I

Dit Salomon, al primier pas,

Quant de son libre mot lo clas:

«Est vanitatum vanitas

Et universa vanitas.»

5

Poyst lou me fay m'enfirmitas,

Toylle s'en otiositas!

Solaz nos faz' antiquitas

Que tot non sie vanitas!

 

II

En pargamen no·l vid escrit

10

Ne per parabla non fu dit

Del temps novel ne del antic

Nuls hom vidist un rey tan ric

Chi per batalle et per estric

Tant rey fesist mat ne mendic

15

Ne tanta terra cunquesist

Ne tan duc nobli occisist

Cum Alexander Magnus tist.

Qui fud de Grecia natiz.

 

III

Rey furent fort et mul podent

20

Et de pecunia manent,

Rey furent sapi et prudent

Et exaltat sor tota gent,

Mais non i ab un plus valent

D'echest dun faz l'alevament.

25

Contar vos ey pleneyrament

Del Alexandre mandament

 

IV

Dicunt alquant estrobatour

Que·l reys fud filz d'encantatour.

Mentent, fellon losengetour.

30

Mal en credreyz nec un de lour,

Qu'anz fud de ling d'enperatour

Et filz al rey macedonor.

 

V

Philippus ab ses pare non

Meyllor vasal non vid ainz hom.

35

Echel ten Gretia la region

E·ls porz de mar en aveyron.

Fils fud Amint', al rey baron

Qui al rey Xersen ab tal tenzon.

 

VI

Et prist moylier dun vos say dir

40

Pot sub cel genzor jausir,

Sor Alexandre, al rey d'Epir

Qui hanc no degnet d'estor fugirer

Ne ad enperadur servir:

Olimpias, donna gentil,

45

Dun Alexandre genuit.

 

VII

Reys Alexander quant fud naz

Per granz ensignes fud mostraz.

Crollet la terra de toz laz,

Toneyres fud et tempestaz,

50

Lo sol perdet sas claritaz,

Per pauc no fud toz obscuraz,

Janget lo cels sas qualitaz,

Que reys est forz en terra naz.

 

VIII

En tal forma fud naz lo reys

55

Non i fud naz emfes anceys.

Mays ab virtud de dies treys

Que altre emfes de quatro meys.

Si·l toca res chi micha peys,

Tal regart fay cum leu qui est preys.

 

IX

Saur ab lo peyl cum de peysson,

Tot cresp cum coma de leon;

L'un uyl ab glauc cum de dracon

Et l'altre neyr cum de falcon.

De la figura en aviron

65

Beyn resemplet fil de baron.

 

X

Clar ab lo vult, beyn figurad,

Saur lo cabeyl recercelad,

Plen lo collet et colorad.

Ample lo peyz et aformad,

70

Lo bu subtil, non trob delcad,

Lo corps d'aval beyn enforcad,

Lo poyn e·l braz avigurad,

Fer lo talent et apensad.

 

XI

Mels vay et cort de l'an primeyr

75

Que altre emfes del soyientieyr.

Eylay o vey franc cavalleyr,

Son corps presente volunteyr;

A fol omen ne ad escueyr

No deyne fayr regart semgleyr.

80

Aysi·s conten en magesteyr

Cum trestot teyne ja l'empeyr.

 

XII

Magestres ab beyn affactaz,

De totas arz beyn enseynaz,

Qui·l duystrunt beyn de dignitaz

85

Et de conseyl et de bontaz,

De sapientia et d'onestaz.

De fayr estorn et prodeltaz.

 

XIII

L'uns l'enseyned, beyn parv mischin.

De grec sermon et de latin,

90

Et lettra fayr en pargamin

Et en ebrey et en ermin,

Et fayr a seyr et a matin

Agayt encuntre son vicin.

 

XIV

Et l'altre doyst d'escud cubrir

95

Et de ss'esspaa grant ferir

Et de sa lanci en loyn jausir

Et senz fayllenti altet ferir;

Li terz ley leyre et playt cabir

E·l dreyt del tort a discernir.

 

XV

Li quarz lo duyst corda toccar

Et rotta et leyra clar sonar

Et en toz tons corda temprar,

Per se medips cant ad levar;

Li qinz des terra misurar

105

Cum ad de cel entrob e mar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .