B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Seikilos
saeculo I  a. Chr. n.
     
   ἐ π ί γ ρ α μ μ α
κ α ὶ   σ χ ο λ ι ό ν


__________________________________________________
ἐπίγραμμα·
εἰκὼν ἡ λίθος εἰμί· τίθησί με Σείκιλος
ἔνθα μνήμης ἀθανάτου σῆμα πολυχρόνιον.

σχολιόν·
ὅσον ζῆις φαίνου·
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ·
πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ ζῆιν,
τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ.

μελωιδία