B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Dionysios Thrax
ca. 170 - ca. 90 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Διονύσιος ὁ Θρᾶιξ, φιλόλογός τε καὶ γραμματικός, ἐγένετο μὲν ἐν Ἀλεξανδρείαι περὶ τὸ ἔτος 170, μαθητὴς δὲ Ἀριστάρχου τοῦ γραμματικοῦ. περὶ τὸ ἔτος 140 ἐν Ῥόδωι διέτριβε. ἐτελεύτησε δὲ περὶ τὸ ἔτος 90 πρὸ Χριστοῦ.


o p u s

Παραγγέλματα


o p u s   s u b d i t i v u m

Τέχνη γραμματική


s e c u n d a r i a

Διονύσιος ὁ Θρᾶιξ, τέχνη γραμματική (ed. I. Bekker)
Βιβλιογραφία