B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Amphis
floruit 440 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Ἄμφις ὁ τῆς μέσης κωμωιδίας ποιητής, Ἄνδριος ἦν τὸ γένος· ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 380, ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 340 ἐν ταῖς Ἀθήναις.


o p e r a

κωμωιδίαι


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία