B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Platon
427 - 347 a. Chr. n.
     
   


Π ο λ ι τ ε ί α
ἢ περὶ δικαίου, πολιτικός.

__________________________________________________


Τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα·
Σωκράτης, Γλαύκων, Πολέμαρχος,
Θρασύμαχος, Ἀδείμαντος, Κέφαλος.

Βιβλίον Αʹ
Βιβλίον Βʹ
Βιβλίον Γʹ
Βιβλίον Δʹ
Βιβλίον Εʹ
Βιβλίον Ϟʹ
Βιβλίον Ζʹ
Βιβλίον Ηʹ
Βιβλίον Θʹ
Βιβλίον Ιʹ