B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Kallinos
ca. 680 - post 650 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Καλλῖνος, πολιτικὸς καὶ πρῶτος ἐλεγειοποιός, Ἐφέσιος ἦν τὸ γένος· ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 680, ἤκμασε περὶ τὸ ἔτος 650 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς.


o p e r a

Ἐλεγεῖα


s e c u n d a r i a

Βιβλιογραφία