B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Semonides
ca. 700 - ca. 640 a. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Σημονίδης, ἰαμβογράφος, ἐγένετο περὶ τὸ ἔτος 700, τελευτῆσαι περὶ τὸ ἔτος 640 πρὸ τῆς Χριστοῦ γενετῆς. «ἦν δὲ ἐξ ἀρχῆς Σάμιος, ἐν δὲ τῶι ἀποικισμῶι τῆς Ἀμοργοῦ ἐστάλη καὶ αὐτὸς ἡγεμὼν ὑπὸ Σαμίων. ἔκτισε δὲ Ἀμοργὸν εἰς τρεῖς πόλεις, Μινώιαν, Αἰγιαλόν, Ἀρκεσίνην. καὶ ἔγραψε κατά τινας πρῶτος ἰάμβους, καὶ ἄλλα διάφορα, ἀρχαιολογίαν τε τῶν Σαμίων ... ἔγραψεν ἐλεγείαν ἐν βιβλίοις β'» (Σοῦδα).effigies ignoti
(Dreros/Creta, ca. 670 a. Chr. n.)o p e r a

ἴαμβοι
ἐλεγεῖα
ἀρχαιολογία τῶν Σαμίων


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία