B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Paulus
ca. 10 - ca. 63/67 p. Chr. n.
     
   


p e r s o n a

Παῦλος ὁ ἀπόστολος Ταρσεὺς ἦν τὸ γένος. γίνεται περὶ τὸ ἔτος 10, μάρτυρος τελευτᾶι δὲ ἐν Ῥώμηι περὶ τὸ ἔτος 65 μετὰ τὴν Χριστοῦ γενετήν.
o p e r a

Ἐπιστολαί: (annis 50 - 70)
Πρὸς Ρωμαίους (243 kb)
Πρὸς Κορινθίους α´ (233 kb)
Πρὸς Κορινθίους β´ (158 kb)
Πρὸς Γαλάτας (82 kb)
Πρὸς Ἐφεσίους (87 kb)
Πρὸς Φιλιππησίους (60 kb)
Πρὸς Κολοσσαεῖς (59 kb)
Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α´ (55 kb)
Πρὸς Θεσσαλονικεῖς β´ (32 kb)
Πρὸς Τιμόθεον α´ (65 kb)
Πρὸς Τιμόθεον β´ (49 kb)
Πρὸς Τίτον (30 kb)
Πρὸς Φιλήμονα (15 kb)
Πρὸς Ἑβραίους (185 kb)


s e c u n d a r i a

βιβλιογραφία