B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Epiktetos
ca. 55 - ca. 135
     
   


Δ ι α τ ρ ι β ῶ ν
Β ι β λ ί ο ν   Δ ʹ


Textus:
Epictetus. The Discourses as reported
by Arrian, the Manual, and Fragments
ed. W. A. Oldfather, London 1928


______________________________________________


Κεφαλαία τοῦ Δʹ βιβλίου·

αʹ. Περὶ ἐλευθερίας.
βʹ. Περὶ συμπεριφορᾶς.
γ ʹ. Τινὰ τίνων ἀντικαταλλακτέον;
δ ʹ. Πρὸς τοὺς περὶ τὸ ἐν ἡσυχίαι διάγειν ἐσπουδακότας.
ε ʹ. Πρὸς τοὺς μαχίμους καὶ θηριώδεις.
ς ʹ. Πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶι ἐλεεῖσθαι ὀδυνωμένους.
ζ ʹ. Περὶ ἀφοβίας.
η ʹ. Πρὸς τοὺς ταχέως ἐπὶ τὸ σχῆμα τῶν φιλοσόφων ἐπιπηδῶντας.
θ ʹ. Πρὸς τὸν εἰς ἀναισχυντίαν μεταβληθέντα.
ι ʹ. Τίνων δεῖ καταφρονεῖν καὶ πρὸς τίνα διαφέρεσθαι;
ια ʹ. Περὶ καθαριότητος.
ιβ ʹ. Περὶ προσοχῆς.
ιγ ʹ. Πρὸς τοὺς εὐκόλως ἐκφέροντας τὰ αὑτῶν.