B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Epiktetos
ca. 55 - ca. 135
     
   


Σ ι μ π λ ί κ ι ο ς
π ε ρ ὶ   Ἐ π ι κ τ ή τ ο υ


Textus:
Epicteti dissertationes ab Arriano digestae.
ed. Heinrich Schenkl, Leipzig 1894/1916


______________________________________________


          Simplicius comm. in Epictet. Ench. praef. init.:

      Περὶ μὲν τοῦ βίου τοῦ Ἐπικτήτου καὶ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς Ἀρριανὸς ἔγραψεν, ὁ τὰς Ἐπικτήτου Διατριβὰς ἐν πολυστίχοις συντάξας βιβλίοις· καὶ ἀπ ἐκείνου μαθεῖν ἔστιν, ὁποῖος γέγονε τὸν βίον ὁ ἀνήρ. τὸ δὲ βιβλίον τοῦτο τὸ Ἐπικτήτου Ἐγχειρίδιον ἐπιγεγραμμένον καὶ τοῦτο αὐτὸ συνέταξεν ὁ Ἀρριανός, τὰ καιριώτατα καὶ ἀναγκαιότατα ἐν φιλοσοφίαι καὶ κινητικώτατα τῶν ψυχῶν ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν Ἐπικτήτου λόγων, ὡς αὐτὸς ἐν τῆι πρὸς Μασσαληνὸν ἐπιστολῆι ἔγραψεν ὁ Ἀρριανός, ὧι καὶ τὸ σύταγμα προςεφώνησεν, ὡς ἑαυτῶι μὲν φιλτάτωι, μάλιστα δὲ τὸν Ἐπίκτητον τεθαυμακότι. τὰ δὲ αὐτὰ σχεδὸν καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν ὀνόματων σποράδην ἐν τοῖς Ἀρριανοῦ τῶν Ἐπικτήτου Διατριβῶν γραφόμενα εὑρίσκεται.