B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Agathias
ca. 530 - ca. 580
     
   Δ α φ ν ι α κ ά
β ι β λ ί α   ἐ ν ν έ α


Ἀ π ό σ π α σ μ α

__________________________________________________

 
[Ἀνάθεσις]

Δαφνιακῶν βίβλων Ἀγαθηϊὰς ἐννεάς εἰμι· 
ἀλλά μ' ὁ τεκτήσας ἄνθετο σοί, Παφίη. 
οὐ γὰρ Πιερίδεσσι τόσον μέλω ὅσσον Ἔρωτι, 
ὄργια τοσσατίων ἀμφιέπουσα πόθων. 
5
αἰτεῖ δ' ἀντὶ πόνων ἵνα οἱ διὰ σεῖο παρείη 
ἤ τινα μὴ φιλέειν ἢ ταχὺ πειθομένην.

Anthologia graeca 6, 80