B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Agathias
ca. 530 - ca. 580
     
   Κ ύ κ λ ο ς   τ ῶ ν   ν έ ω ν
ἐ π ι γ ρ α μ μ ά τ ω ν


Ἀ γ α θ ί ο υ
ἐ π ι γ ρ ά μ μ α τ α


__________________________________________________


Προοίμιον

Ἀναθηματικά
Ἐπιδεικτικά
Ἐπιτύμβια
Προτρεπτικά
Σκωπτικά
Ἐρωτικά
Συμποτικά

__________

Textus:
Anthologie Grecque, ed. Pierre Waltz et al., Paris 1928 sqq.
Liber X: The Greek Anthology, ed. William R. Paton, London 1917 sqq.