B  I  B  L  I  O  T  H  E  C  A    A  U  G  U  S  T  A  N  A
           
  Agathias
ca. 530 - ca. 580
     
   Π ε ρ ὶ   τ ῆ ς   Ἰ ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ῦ
β α σ ι λ ε ί α ς   τ ό μ ο ι   π έ ν τ ε


____________________________________________________________


Προοίμιον

Τόμος α'
Τόμος β'
Τόμος γ'
Τόμος δ'
Τόμος ε'

_______________

Textus:
Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque
ed. Rudolf Keydell, Berlin 1967