BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Dovid Edelshtat

1866 - 1892

 

kvaln/kolofon

 

oysgabes:

folks-gedikhte

Nyu-York: Hibru poblishing kompani, 1906    >>> (NYBC)

folks-gedikhte - naye folshtendige oysgabe fun alle zayne lieder

Nyu York: Hibru poblishing kompani, 1907    >>> (NYBC)

Edelshtadt's shriften, a zamlung fun ale zayne poetishe shriften in poezye un proza

Nyu York: Hibru poblishing kompani, 1911    >>> (NYBC)

shriften

London/Nyu York: Arbeyter fraynd/Fraye arbeyter shtime, 1925    >>> (NYBC)

geklibene verk in dray bender, band I: biografye, briv

Moskve: ferlag Emes, 1935    >>> (NYBC)

geklibene verk in dray bender, band II: lider

Moskve: ferlag Emes, 1935    >>> (NYBC)

Lider fun Dovid Edlshtat tsu zayn 50-tn yortsayt

Buenos Ayres : Frayheytlekhe sotsyalistishe gezelshaft «Dovid Edlshtat», 1943    >>> (NYBC)

 

literatur:

K. Marmor, David Edelshtat

Nyu York: Ikuf, 1950    >>> (NYBC)

B. J. Bialostotzky, David Edelshtat gedenk-bukh tsum zekhtsikstn yortsayt. 1892-1952 (1952)

Nyu York: Dovid Edelshtat Komitetn, 1952    >>> (NYBC)

E. H. Jeshurin, David Edelshtat bibliografye

Nyu York: Opdruk, 1953    >>> (NYBC)

A. J. Zacusky, David Edelshtat un etlekhe zayne forgeyer

Buenos-Ayres: Farlag David Edelshtat, 1955    >>> (NYBC)

N. B. Minkoff, Pionern fun Yidisher poezye in Amerike: band I: dos sotsyale lid (1956)

Nyu York, 1956    >>> (NYBC)

 

geveb:

Ulrich Harsch 2013