BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Shloyme Etinger

1801 - 1853

 

der shriftshteler

 

Shloyme Etinger (Solomon Ettinger), dikhter, drameshrayber un dokter iz geboyrn gevorn 1801 (1803?) in Varshe un hot shtudirt in Lemberg meditsin. er hot gelebt in Zamosh un Odes un iz geshtorbn 1853 (1856?) in Szadonov bay Zamosh.

 

Shloyme Etinger (1829)

 

 

di verk

 

der feter fun Amerika (drame, fragment)

freleche yungeleut (drame, fragment)

Serkele, oder a yortsayt nokh a bruder (drame, 1839)

dos likht (gedikht)    >>> (NYBC)

briv

mesholim un lidelakh (1889)

komedye, lider, mesholim (oysgeklibene shriftn, 1965)    >>> (NYBC)

 

 

tsveytiks

 

Itsik Manger: Shloyme Etinger

Shloyme Etinger (Wikipedia)

Shloyme Etinger (Hebrew Books)

Shloyme Etinger (rachelnet)

Shloyme Etinger (Israel Union Catalog)

kvaln/kolofon