BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yitskhok Leyb Perets

1851 - 1915

 

der shriftshteler

 

Yitskhok Leyb Perets:

geboyrn 1852 in Samoscz (Poyln), geshtorbn 1915.

 

Yitskhok Leyb Perets

 

 

di verk

 

bilder fun provintsrayze (1891)

der tones (1894)

der shoyfer (1894)

ferfroyern gevoren (1894)

der oymer (1895)

dos likhtel (1895)

ale verk (1925)

di golden keit

Adam we-Hawwa

oyf dem keyver

sholem bayes

a kas fun a yidene

in kelershtub

monish

folkstimlekhe geshikhtn

 

shriftn oyf linye:

shriftn (1903)    >>> Universitätsbibliothek Frankfurt

Adam we-Hawwa (1921)    >>> Universitätsbibliothek Frankfurt

dertsaylungn oyf linye:

bontshe shvayg (.pdf)    >>> Mendele

der meshugener batlen (.pdf)    >>> Mendele

mekubolim (.pdf)    >>> Mendele

reb yoykhenen gabe (.pdf)    >>> Mendele

oyb nisht nokh hekher (.pdf)    >>> Mendele

oyb nisht nokh hekher     >>> Der Algemeyner Zhurnal

tsvishn tsvey berg     >>> Der Algemeyner Zhurnal

 

 

tsveytiks

 

biografye (The Jewish Encyclopedia)

kvaln/kolofon