BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Moris Vinkhevsky

1856 - 1932

 

der shriftshteler

 

Moris Vinkhevsky (Leopold Benzion Novokhovitch, pzeudonim Ben Netz), sotsialistisher politiker un dikhter, geboyrn 1856 in Yovana, provints Kovno (Poyln), geshtorbn 1932 in Denver, Colorado.

 

Moris Vinkhevsky

 

 

di verk

 

Freiheit (1905)    >>> (NYBC)

Der meshugener filozof in England (1908)    >>> (NYBC)

A tog mit Yaakkov Gordin (1909)    >>> (NYBC)

Lieder un gedikhe (1910)    >>> (NYBC)

Nora a drame in 3 akten (1915)    >>> (NYBC)

Dramatishe verk (1920)    >>> (NYBC)

Erinerungen (1926)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band I (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band II (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band III (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band IV (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band V (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band VI (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band VII (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band VIII (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band IX (1928)    >>> (NYBC)

Gezamlte verk, band X (1928)    >>> (NYBC)

ayntselne lider:

akhdes

dray shvester

 

 

tsveytiks

 

Morris Winchevsky (Yiddishkayt)

Morris Winchevsky (Wikipedia)

Poems of Morris Winchevsky

kvaln/kolofon