BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Moyshe Broderzon

1890 - 1956

 

der shriftshteler

 

Moyshe/Moshe Broderzon:

geboyrn 1890 in Moskve,

geshtorbn 1956 in Varshe.

 

Moyshe Broderzon (skitse un minyatur-portret fun Artur Shik/Arthur Szyk)

 

 

di verk

 

shvartse fliterlakh, lieder (1913)   >>>

sikhes-khulin - eyne fun di geshikhten (1917)   >>>

Temerl - a bobe-maysele, dertseylt: Moyshe Broderzon; getseykhnt: Yoysef Tshaykov (1917)

toy - tankes (1918/19)

ikh, a purim-shpiler (lid, 1919)

tkhies-hameysim - misterye (1920)

a khasenke (1920)

perl oyfn bruk (1920)   >>>

ibergang - tsaytlider (1921)

shvarts-shabes - ekspresyen (1921)

Tsungenlungen (1921)

der royter rayter - forshtelung (1921)

di malke Shvo - dramatishe poeme (1921)

«Mandragorn» (1921)

shney-tants (1921)

al'dos guts - mayselekh far kinder (1922)

bagaysterung - lider (1922)   >>>

Bas-Sheve - opere fun Henekh Kon, libreto: M. Broderzon (1924)

gots bruimlekh (1924)

hop-tshik-tshak - bildelekh-lidelekh far gutinke kinderlekh (1924)

khay-gelebt - a freylekh bilderbukh (1924)

lebedik un freylekh (1924)

«Lilisl - a grotesk» (1926-27)

Feter Shneyer - eynakter (1928)   >>>

tsapl-mentshelekh - a maysele in tsen kapitlen (1928)   >>>

forshtelungen (1936)   >>>

freylekhe kabtsonim/Jolly paupers (film scenario: Moshe Broderson, 1937)

Yud - lid in fuftsik kapitlen (1939)

oysgeklibene shriftn - lider, dramoletn, mayselekh (1959)   >>>     2. oyflage (1972) >>>

dos letste lid (1974)   >>>

intervyu mit Heynrikh Heyne

aforizmen

 

 

tsveytiks

 

Sheyne-Miryam Broderzon: Mayn laydnsveg mit Moyshe Broderzon (1960)

Moyshe Broderzon - biografye oyf yidish (Tamtam)

Moyshe Broderzon - biografye un biblyografye oyf frantseyzish (YiddishWeb)

Moyshe Broderzon - biografye oyf english (Yale University Library)

kvaln/kolofon