BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Yoysef Burg

1912 - 2009

 

der shriftshteler

 

Yoysef Burg:

geboyrn 1912 in Vizhnits,

geshtorbn 2009 in Tshernovits.

 

Yoysef Burg

 

 

di verk

 

oyfn Tsheremosh (1939)

sam (1940)

dos lebn geyt vayter - dertseylungen, noveln, skitsn (1980)

iberruf fun tsaytn (1983)

a farshpetikter ekho (1990)

unter eyn dakh (1992)

a shtikl fartriknt broyt (1997)

tsvey veltn - dertseylungen, skitsn (1997)

tseviklte stezhkes (1997)

 

 

tsveytiks

 

nekrolog fun Mishe Lev (Forverts)

Interview with Yoysef Burg. Chernovyts, April 2004 (Google-Video)

Yoysef Burg (Wikipedia)

Josef Burg, der letzte lebende jiddische Dichter in Czernowitz (Die Zeit)

kvaln/kolofon