BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Khayem Grent

1901 - 1952

 

di perzon

 

Khayem Grent, shriftshteler,

geboyrn 1901, geshtorbn 1952

in Bayon/Nyu Dzherzi/USA

 

 

lid

 

«mir zaynen di yunge» (1930)

 

 

tsveytiks

 

The Bayonne miscellany Ineynem (The Mendele Review, Vol. 06.011)

kvaln/kolofon