BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Kadya Molodovsky

1894 - 1975

 

di dikhterin

 

Kadya Molodovsky, geboyrn 1894

in Bereza Kartuska, Vaysrusland,

geshtorbn 1975 in Nyu York.

 

Kadya Molodovsky

 

 

di verk

 

Kheshvndike nekht (Vilne 1927)   >>> NYBC     >>>

geyen shikhlekh avek: mayselekh (Varshe 1931)

mayselekh (Varshe 1931)

Dzshike gas (Varshe 1933/36)   >>> NYBC

Freydke (roman, Varshe 1935/36)   >>> NYBC

in land ... fun mayn gebeyn (Shikago 1937)   >>> NYBC

ale fentster tsu der zun: shpil in elef bilder (Nyu-York 1938)   >>> NYBC

afn barg (Nyu-York 1938)

fun Lublin biz Nyu-York: togbukh fun Rivke Zilberg (Nyu-York 1942)   >>> NYBC

svive (zhurnal, 1943-1944, 1960-1974)

yidishe kinder (1945)

der Melekh Dovid aleyn iz geblibn (Nyu-York 1946)   >>> NYBC

donna Gracias Mendes (Nyu-York 1948)

nokhn got fun midbar (drame, Nyu-York 1949)   >>> NYBC

heym (zhurnal, 1950-1952)

malokhim kumen keyn Yerushalayim (1952)

a hoyz oyf Grand Strit (drame, 1953)

af di vegn fun Tsion (1957)   >>> NYBC

a shtub mit zibn fentster (1957)

likht fun dornboym (Buenos Ayres 1965)   >>> NYBC

mayn elterzeydns yerushe (autobiografye in «svive», 1965-1974)

baym toyer: roman fun dem lebn in yisroel (Nyu-York 1967)

martsepanes: mayselekh un lider far kinder (Nyu York 1970)   >>> (Childrens' digital library)

 

 

tsveytiks

 

Kadya Molodowsky (The YIVO Encyclopedia)

Paper Bridges. Selected Poems of Kadya Molodowsky

Kadya Molodowsky (Jewish Women's Archive)

Kadye Molodovsky in literarishe bleter 1925-1935

bibliografye

Kadya Molodowsky, Poems

kvaln/kolofon