BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Eliezer Shteynbarg

1880 - 1932

 

di perzon

 

Eliezer Shteynbarg, shriftshteler,

geboyrn 2 merts 1880 in Lipkon/Bessarabye;

geshtorbn 27 merts 1932 in Tshernovits

(demolt Estraykh, zint 1918 Rumenye, haynt Ukrayne)

 

 

 

di verk

 

tsvey royzn (1902/1909)

alef beys (1921)

mayselekh fun breyshes (1923)    >>> (National Yiddish Book Center)

mesholim I (1932)

mayselekh (1936)    >>> (National Yiddish Book Center)

der forzikhtiker hon

di mame mit di finf zin (1946)    >>> (National Yiddish Book Center)

di ku un di kukavke (1946)    >>> (National Yiddish Book Center)

mesholim II (1956)    >>> (National Yiddish Book Center)

 

 

tsveytiks

 

Eliezer Shteynbarg

kvaln/kolofon