BIBLIOTHECA AUGUSTANA

 

Meyer Shtiker

1905 - arum 1983

 

der shriftshteler

 

Meyer (Meir) Shtiker iz geboyrn

gevorn 1905 in Boyberik (Galitsye),

un geshtorbn 1983 in Nyu-York.

 

 

 

di verk

 

lider (Nyu-York 1945)

yidishe landshaft (Nyu-York 1958)   >>> NYBC

blotes

der kholem iz mayn eydes (lider, Nyu-York 1965)   >>> NYBC

«vos nokh bin ikh dir shuldik, Poyln?» (sonet)

yidishe landshaft II (Tel-Oviv 1970)   >>> NYBC

 

 

tsveytiks

 

kvaln/kolofon